Barbara Czerkawska
Barbara Czerkawska

Barbara Czerkawska

Psychoterapeuta ds. uzależnień
Podlegam superwizji
5.0
Doświadczenie
Opinie (1)
O mnie
Jestem Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia- nr certyfikatu 806 PARPA, Trenerem Umiejętności Społecznych - TUS. W ramach podnosz...
Pokaż więcej

Języki

polski
Komu pomagam
  • dorośli
  • dzieci w wieku od 0 do 6 lat
  • dzieci w wieku od 7 do 11 lat
  • +4
Obszary pomocy
  • alkoholizm
  • leczenie głodu alkoholowego i narkotykowego
  • porada dla osób nadużywających i uzależnionych
  • +7
Nurt
  • Poznawczo-behawioralny (CBT)
Edukacja i kursy

Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza z profilaktyką społeczną.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego (studia podyplomowe)

Pedagogika. Resocjalizacja z profilaktyką społeczną.

Akademia Świętokrzyska (studia magisterskie)
Certyfikaty

Certyfikat PARPA (806)

PARPA

Certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych i Życiowych (CST.SENS/TUS/V/51/06/2021)

Centrum Szkoleniowo - Terapeutyczne SENS
Moje doświadczenie
09.2022 - obecnie
Pedagog specjalny w Szkoła Podstawowa i Przedszkole

Współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w: prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia. Współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki, udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom.

11.2019 - 12.2022
Specjalista Psychoterapii Uzależnień w Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Prowadzenie terapii indywidualnej dla osób uzależnionych przejawiających uzależnienia behawioralne.

12.2019 - 05.2022
Pracownik socjalny w MOPS

Realizacja pracy socjalnej, rozpoznawanie i ustalanie potrzeb, kwalifikowanie do usług, świadczeń, ustalanie planu pomocy, prowadzenie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób wymagających wsparcia. Lider grupy roboczej. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Opracowywanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin w których dochodzi do przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

09.2016 - 11.2019
Pedagog w MOPS

Prowadzenie warsztatów, konsultacji dla pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w sprawach dotyczących klientów MOPS. Pomoc i poradnictwo pedagogiczne dla klientów MOPS. Opracowywanie scenariuszy i prowadzenie warsztatów dla osób i rodzin korzystających ze wsparcia MOPS. Zapewnienie pomocy i wsparcia klientom Ośrodka w ramach grup wsparcia, m.in.: dla rodziców; osób doznających przemocy w rodzinie. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Prowadzenie prelekcji w szkołach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin.

08.2016 - 12.2016
Wychowawca/ Nauczyciel w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii/ Gimnazjum MOS

Zapewnienie opieki wychowankom, kształtowanie zasad i wartości u podopiecznych, pomoc w odrabianiu lekcji, organizacja czasu wolnego w placówce, współdziałanie z rodziną wychowanka, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych, opracowanie indywidualnego planu pracy.

12.2015 - 09.2016
Specjalista pracy z rodziną w Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych i zgłaszających się osobiście klientów, w ramach interwencji kryzysowej. Udzielanie klientom informacji o ich prawach oraz formach i miejscach, gdzie mogą uzyskać pomoc. Obniżenie poziomu emocji klienta, badanie sytuacji kryzysowej, rozpoznanie bieżącego problemu, wspólne opracowanie planu działania. Udzielanie wsparcia i motywowanie do podjęcia działań w celu rozwiązania problemów. Inicjowanie i realizacja procedury "Niebieskiej Karty".

06.2013 - 09.2014
Specjalista Psychoterapii Uzależnień w Ośrodek Pomocy Psychologicznej

Prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej dla osób uzależnionych chemicznych oraz przejawiających uzależnienia behawioralne.

12.2006 - 05.2013
Specjalista Psychoterapii Uzależnień w Ośrodek Leczenia Uzależnień

Prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej dla osób uzależnionych od substancji chemicznych oraz przejawiających uzależnienia behawioralne.

05.2010 - 09.2010
Edukator/Profilaktyk w Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza

Prowadzenie spotkań edukacyjnych dla rodziców i wolontariuszy : "Problemy alkoholowe w rodzinie, osoby współuzależnione i DDA"; "Zagrożenia związane z używaniem alkoholu w ciąży"; "Młodzież a alkohol" oraz "Pomagamy naszym dzieciom rozwijać się, dorastać i osiągać sukcesy".

Umów wizytę