Regulamin umowy pomiędzy Sensly a Specjalistą

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin stanowi wzór umowy, która zostaje zawarta między Usługodawcą a Specjalistą.

2. Złożenie przez strony oświadczeń woli wymaga dla ich skuteczności złożenia ich w formie pisemnej lub elektronicznej w taki sposób, aby strona do której kierowane jest oświadczenia mogła zapoznać się z jego treścią.

§ 2 DEFINICJE

1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

a) Adres e-mail – oznacza adres poczty elektronicznej podany przez Specjalistę w formularzu,

b) Formularz – oznacza formularz rejestracyjny którego wypełnienie jest niezbędne w celu rozpoczęcia współpracy pomiędzy

Usługodawcą a Specjalistą,

c) Klient – oznacza osobę fizyczną lub prawną, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach serwisu,

d) Konto – oznacza indywidualne konto Specjalisty wygenerowane poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, umożliwiające korzystanie z usług psychologicznych świadczonych przez Usługodawcę w ramach serwisu,

e) Specjalista – psycholog uprawniony do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1026 ze zm.), lekarz psychiatra, seksuolog, psychoterapeuta, który ukończył co najmniej drugi rok szkoły czteroletniej szkoły psychoterapii obejmującej szkolenie w wymiarze minimum 1.200 godzin dydaktycznych,

f) Serwis – oznacza stronę internetową znajdującą się na domenie internetowej www.sensly.com

g) Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług psychologicznych na rzecz klientów Usługodawcy drogą elektroniczną,

h) Usługa psychologiczna – oznacza usługi psychologiczne, psychiatryczne, psychoterapeutyczne oraz inne podobne, świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu,

i) Usługodawca – oznacza podmiot świadczący usługi i usługi psychologiczne zgodnie z obowiązującym prawem, to jest Sensly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II 22, wpisaną do KRS pod numer 0000884233 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, NIP: 5252852509

§ 3 ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Usługi świadczone przez Specjalistę na rzecz klientów Usługodawcy mają charakter odpłatny. Specjalista samodzielnie ustala w serwisie terminy w których jest zobowiązany do świadczenia usług.

2. Specjaliście przysługuje 90% wynagrodzenia otrzymanego przez Usługodawcę od klientów serwisu na rzecz których zrealizował usługę psychologiczną.

3. Wypłata wynagrodzenia Specjalisty będzie odbywać się raz w tygodniu, między 1 a 3 dniem roboczym każdego tygodnia na jego numer konta podany w zakładce Finanse i Płatności. Na koniec miesiąca kalendarzowego Usługodawca będzie generować zbiorczą fakturę, która będzie wysłana do Specjalisty mailowo na początku kolejnego miesiąca, a wypłata różnicy pomiędzy wypłatami tygodniowymi a kwotą z faktury realizowana będzie do 7 dni od daty wystawienia faktury.

4. W przypadku, w którym Specjalista nie prowadzi działalności gospodarczej, w każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym może on uzyskać wynagrodzenie nie wyższe niż przewidziane w art. 5 ust. 1 ustawy prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 162), to jest nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207).

§ 4 WARUNKI TECHNICZNE

1. Na potrzeby świadczenia przez Specjalistę na rzecz klientów Usługodawcy wymagane jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych w zakresie sprzętu oraz łącza internetowego:

– stabilne połączenie z internetem o przepustowości minimum 5 mbps (zarówno dla pobierania oraz wysyłania) – przy czym rekomendowane jest posiadanie stałego łącza (przewodowe lub bezprzewodowe Wi-Fi),

– urządzenie z aktualną wersją przeglądarki internetowej – rekomendowane jest użycie następujących przeglądarek: Chrome, Firefox, Opera, Safari, Edge,

– posiadania urządzenia z mikrofonem i/lub klawiaturą oraz opcjonalnie kamerą.

2. Poprzez zawarcie umowy, Specjalistę potwierdza zapoznanie się z warunkami technicznymi umożliwiającymi prawidłową realizację umowy.

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Specjalista zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klientów Usługodawcy usługi psychologiczne, zgodnie z zasadami najwyższej zawodowej staranności, w tym:

a) zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, a uzyskane w ramach wykonywania umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.

b) kieruje się polityką ochrony danych osobowych zgodną z przepisami rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,

c) ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

2. Usługodawca jest zobowiązany do zapewnienia technicznej dostępności serwisu oraz do rzetelnego i terminowego dokonywania płatności na rzecz Specjalisty.

3. Specjalista zobowiązuje się do nieumieszczania w serwisie adresów stron internetowych podmiotów powiązanych ze specjalistą (w tym jego własnej strony internetowej) lub danych służących do bezpośredniego kontaktu ze specjalistą (w tym numeru telefonu, danych kont w social mediach takich jak np. facebook, twitter, instagram etc.).

§ 6 ODWOŁYWANIE SESJI

1. Klient ma prawo do odwołania sesji na 24 godziny przed jej rozpoczęciem – w takiej sytuacji przysługuje mu 100% zwrotu wynagrodzenia za sesję. W przypadku odwołania sesji na mniej niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem, całość zapłaconego wynagrodzenia przepada.

2. W przypadku odwołania sesji przez Specjalistę, Klientowi przysługuje zwrot całości wpłaconego wynagrodzenia.

3. Specjalista ma prawo do utworzenia własnych zasad związanych z rozliczeniem wynagrodzenia za odwołanie sesji, w których ustali terminy odwoływania sesji oraz procent wartości zwrotu wynagrodzenia za nieodbytą sesję. Specjalista może modyfikować te zasady w dowolnym czasie, ale zmienione zasady będą dotyczyć wyłącznie sesji umówionych po dokonaniu tych zmian na profilu Specjalisty.

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę, Specjaliście przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres Usługodawcy.
3. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację umowy i Specjalisty będącego jej stroną oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę.
4. Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Usługodawcę.
5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po jej doręczeniu w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Usługodawca może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go w serwisie.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującym po dniu ogłoszenia treści nowego regulaminu.

3. W każdym wypadku, a w szczególności jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Usługodawcą a Klientem są sądy Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjmuje się, że umowa zawarta została w  siedzibie Usługodawcy, tj. w Warszawie.

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:
a) ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1026 z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.),

d) ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.)