Regulamin umowy pomiędzy Sensly a Specjalistą

REGULAMIN SERWISU DLA SPECJALISTÓW

Witamy w naszym Serwisie! 


Zważywszy, że:

 • Sensly zarządza Serwisem, umożliwiającym Użytkownikom, za wynagrodzeniem należnym Sensly, dostęp do wybranych przez nich Specjalistów;
 • Sensly jest zainteresowana rozbudową oferty Specjalistów w sposób zgodny ze swoimi założeniami biznesowymi, tak aby zwiększać atrakcyjność oferowanego przez Sensly Serwisu;
 • Specjalista posiada odpowiednie kwalifikacje do świadczenia Sesji online; 
 • Specjalista będzie na żądanie Użytkowników zawierać z nimi Umowy rezerwacji oraz o świadczenie usługi Sesji online z wykorzystaniem Serwisu;
 • Specjalista nie jest podwykonawcą Sensly, a umowy, o których mowa w tiret powyżej, będą zawierane bezpośrednio pomiędzy Specjalistą a poszczególnymi Użytkownikami;
 • za prawidłowe wykonywanie swoich zobowiązań w ramach Serwisu, Specjalista będzie otrzymywać wynagrodzenie od Sensly,

Strony zgodnie postanowiły zawrzeć umowę o treści wynikającej z niniejszego Regulaminu.

***

Pamiętaj, że jako Specjalista jesteś odpowiedzialny za prowadzenie konsultacji i udzielanie świadczeń Użytkownikom naszego Serwisu. Sensly jedynie wspiera technicznie Twoje Sesje online z Użytkownikiem oraz umożliwia zarezerwowanie terminu spotkania. 

***

Spis treści

I. SŁOWNICZEK 

II. OŚWIADCZENIA STRON 

III. PRZEDMIOT UMOWY 

IV. USŁUGI ELEKTRONICZNE 

V. WYNAGRODZENIE 

VI. WYSZUKIWANIE I POZYCJONOWANIE SPECJALISTÓW 

VII. ZOBOWIĄZANIA STRON 

VIII. INFORMACJE POUFNE 

IX. DANE OSOBOWE 

X. REKLAMACJE SPECJALISTÓW 

XI. REKLAMACJE UŻYTKOWNIKÓW 

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

XIII. LICENCJA I PRAWA AUTORSKIE 

XIV. ODWOŁYWANIE SESJI 

XV. WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG / OGRANICZENIE DOSTĘPU 

XVI. ZMIANA REGULAMINU 

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – regulamin świadczenia usług dla Użytkowników 

Załącznik nr 2 – umowa powierzenia danych osobowych 


 

I. SŁOWNICZEK
 1. W każdym przypadku, kiedy w Regulaminie użyto następujących terminów pisanych z wielkiej litery, powinny być one rozumiane w znaczeniu podanym poniżej, chyba, że z kontekstu jasno wynika co innego:

 1. Cena - wynagrodzenie brutto (obejmujące podatek VAT według obowiązującej stawki) z tytułu świadczenia usługi Dostępności przez Sensly na rzecz Użytkownika, wyrażone w złotych polskich (PLN), wskazane dla danej Sesji online w Serwisie na moment zgłoszenia przez Użytkownika żądania zawarcia Umowy rezerwacji pomiędzy Użytkownikiem a Specjalistą. W ramach Ceny uwzględniona jest kwota bazowa wynagrodzenia należnego Specjaliście od Sensly, obliczanego zgodnie z pkt V poniżej. 
 2. Dostępność - świadczenie Sensly polegające na technicznym umożliwieniu zawarcia przez Użytkownika konkretnej Umowy rezerwacji ze Specjalistą oraz polegające na pozostawaniu przez Sensly w gotowości do umożliwienia Użytkownikowi i Specjaliście skorzystania z Sesji online w ramach Serwisu w wybranym przedziale czasowym. 
 3. Hasło - ciąg określonych znaków zdefiniowany przez Specjalistę przy tworzeniu Konta, konieczny do założenia Konta i przeprowadzenia autoryzacji przy dostępie do niego. Dbając o bezpieczeństwo Specjalistów, Sensly wprowadza mechanizmy mające na celu wykrycie i eliminację ewentualnych błędów przy tworzeniu Hasła (którym mogą być np. konieczność jego potwierdzenia, powtórzenia, etc.). Zapewnia się Specjaliście możliwość zmiany Hasła.
 4. Informacje Poufne szczegóły ustaleń Stron, dotyczące zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usług, a także wszelkie materiały, dokumenty i informacje, do których Strony będą miały dostęp, chociażby pośrednio, w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy o Świadczenie Usług;
 5. Kodeks Cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku.
 6. Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej z Sensly lub Specjalistą, która nie jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto - Usługa Elektroniczna, udostępniana Specjaliście w ramach Serwisu, pozwalająca na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności, oznaczona unikalną nazwą (Login) oraz Hasłem podanym przez Specjalistę. Konto umożliwia m.in. zapisywanie i przechowywanie informacji o Specjaliście i Użytkownikach (np. notatki sporządzane podczas Sesji online, historie Umów rezerwacji, historie Sesji online). 
 8. Login - adres e-mail Specjalisty podany przy rejestracji Konta.
 9. Newsletter - Usługa Elektroniczna umożliwiająca Specjaliście automatyczne otrzymywanie od Sensly okresowych informacji marketingowych na temat Sensly, w szczególności o Serwisie czy Promocjach, przesyłana na wybrany przez Specjalistę kanał komunikacji (w zależności od aktualnych funkcjonalności Serwisu, np. adres e-mail, numer telefonu), pod warunkiem wyrażenia przez Specjalistę uprzedniej zgody.
 10. Promocja - szczególne warunki zawierania umów obowiązujące przez określony czas, na zasadach wskazanych w Serwisie, mogące wynikać w szczególności z osobnych regulaminów; Promocje obowiązujące w Serwisie nie podlegają łączeniu, chyba że warunki danej Promocji wyraźnie stanowią inaczej.
 11. Regulamin/Umowa o Świadczenie Usług - niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Specjalisty oraz Sensly, jak również warunki świadczenia Usług Elektronicznych przez Sensly oraz określający zasady współpracy Użytkownika, Sensly i Specjalisty. Aktualna wersja Regulaminu jest stale dostępna w Serwisie.  Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak wymagana w celu korzystania z Usług Elektronicznych, w tym założenia Konta. Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 12. Serwis - platforma Sensly złożona z sieci połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem www: https://sensly.com, za pośrednictwem której Specjalista lub Użytkownik może korzystać z Usług Elektronicznych, prezentująca Specjalistów, którzy zobowiązani są do zawarcia z Użytkownikiem Umowy rezerwacji Sesji online i prowadzenia Sesji online na rzecz Użytkownika, na jego żądanie w czasie wskazanym w ramach Serwisu. Prezentowane Specjalistom przez Sensly w ramach lub w związku z Serwisem informacje stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w znaczeniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. W ramach Serwisu mogą być oferowane usługi Specjalistów o konkurencyjnych kompetencjach, zbliżonych lub tożsamych. Specjaliści są pogrupowani według określonych kategorii zgodnie ze specyfikacjami dostarczanymi przez Specjalistów.
 13. Sesja online – wskazane przez Specjalistę w ramach Serwisu świadczenie zdrowotne, okołozdrowotne lub parazdrowotne w postaci konsultacji oferowanych przez Specjalistę w ramach Serwisu, wybierane przez Użytkownika i spełniane przez Specjalistę na rzecz Użytkownika. Sesja online realizowana jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej, takich jak przekaz video. W zależności od aktualnych funkcjonalności Serwisu, Sensly może wprowadzić również inne formy komunikacji elektronicznej.
 14. Specjalista – wskazany w ramach Serwisu podmiot wykonujący profesjonalnie czynności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, okołozdrowotnych lub parazdrowotnych w obszarze szeroko pojętego wsparcia psychologicznego lub terapeutycznego, zgodnie z posiadanymi i udokumentowanymi kwalifikacjami, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem konsumentów, który jest stroną Umowy o Świadczenie Usług, na podstawie której zobowiązany jest do zawierania z Użytkownikami Umowy rezerwacji oraz świadczenia usługi Sesji online na zasadach określonych w szczególności niniejszym Regulaminem.
 15. Sensly - Sensly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000884233, NIP: 5252852509, adres e-mail: hello@sensly.com.
 16. Strony - łącznie Sensly oraz Specjalista;
 17. Umowa Rezerwacji – umowa rezerwacji Sesji online zawierana między Użytkownikiem a Specjalistą za pośrednictwem Serwisu na zasadach w niej wskazanych.
 18. Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sensly na rzecz Specjalisty zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. Dostęp do niektórych Usług Elektronicznych może wymagać uprzedniego założenia Konta.
 19. Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. 
 20. Utwory - rozpowszechniane w ramach Serwisu elementy tekstowe, graficzne bądź multimedialne (takie jak zdjęcia, grafiki, filmy, w tym wizerunki osób, opisy, komentarze), w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 21. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Jeśli Użytkownikiem miałaby być osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnej, w jej imieniu działa przedstawiciel ustawowy- w takim przypadku mogą być konieczne do spełnienia przez niego również dodatkowe wymogi, jak przekazanie określonych oświadczeń / zgód, wymaganych przez przepisy prawa.
 22. Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, które muszą zostać spełnione aby korzystać z Serwisu, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (stabilne połączenie z Internetem o przepustowości minimum 5 mbps, zarówno dla pobierania oraz wysyłania, przy czym rekomendowane jest posiadanie stałego łącza; przewodowe lub bezprzewodowe Wi-Fi), (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa (np. Mozilla Firefox, Edge, Opera, Google Chrome, Safari); zaktualizowana do najnowszej wersji (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) uruchomienie cookies i Javascript (w najnowszej wersji) w przeglądarce. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z ponoszeniem kosztów połączenia internetowego (opłata za transmisję danych), zgodnie z taryfą dostawcy usług internetowych, z których korzysta Specjalista. W celu korzystania z Sesji online Specjalista musi posiadać mikrofon i (opcjonalnie) kamerę, które muszą być zainstalowane i muszą być aktywowane. 


II. OŚWIADCZENIA STRON

1. Sensly oświadcza, że:

a. prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi polegające w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom zasobów Serwisu;
b. stale poszerza swoją ofertę m.in. poprzez udostępnianie Użytkownikom nowych funkcjonalności, w tym zapewnienie infrastruktury umożliwiającej zawieranie ze Specjalistami Umów rezerwacji oraz umów o świadczenie Sesji online;
c. stworzyła i zarządza Serwisem, umożliwiającym Użytkownikom, za wynagrodzeniem należnym Sensly, dostęp do wybranych przez nich Specjalistów;
d. z tytułu prawidłowego wykonywania niniejszej Umowy o Świadczenie Usług Specjalista będzie otrzymywać wynagrodzenie od Sensly.

2. Specjalista oświadcza, że 

a. prowadzi działalność gospodarczą albo działalność nierejestrową, w ramach której może prowadzić Sesje online (o formie prowadzanej działalności zobowiązany jest powiadomić Sensly w ramach Konta);
b. posiada umiejętności, wiedzę, środki, doświadczenie, kwalifikacje niezbędne do świadczenia Sesji online, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;
c. jest zainteresowany prowadzeniem Sesji online z wykorzystaniem Serwisu.


III. PRZEDMIOT UMOWY

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Sensly zamawia a Specjalista zobowiązuje się świadczyć Użytkownikom (klientom Sensly) i na ich żądanie Sesje online zgodnie z Umową rezerwacji.
 2. Współpraca Stron będzie realizowana poprzez:
  a. założenie przez Specjalistę Konta w ramach Serwisu;
  b. umożliwienie zawierania pomiędzy Specjalistą a Użytkownikiem odpowiedniej Umowy rezerwacji zgodnie ze specyfikacją Serwisu oraz umowy o świadczenie Sesji online na zasadach ustalonych w ramach Umowy rezerwacji;
  c. umożliwienie Użytkownikom przez Sensly zawierania Umów rezerwacji oraz umów o świadczenie Sesji online z usług Specjalistów w ramach Serwisu; 
 3. Umowa rezerwacji oraz przeprowadzenia Sesji online jest zawierana przez Użytkownika ze Specjalistą. Sensly nie zawiera tych umów i nie jest ich stroną. Sensly zapewnia wyłącznie zasoby techniczne/technologiczne w postaci możliwości ich zawarcia przez Użytkownika ze Specjalistą w ramach Serwisu, natomiast to Specjalista i Użytkownik decydują o ich treści. 
 4. W szczególności Sensly nie świadczy Sesji online, nie kontroluje przebiegu Sesji online, nie ma wpływu na sposób jej przeprowadzenia przez Specjalistę oraz nie odpowiada za jej wynik, w tym zalecenia Specjalisty. 
 5. Sensly świadczy na rzecz Użytkownika usługę Dostępności, tj. technicznego umożliwienia zawarcia przez Użytkownika Umowy rezerwacji ze Specjalistą oraz pozostawania przez Sensly w gotowości do umożliwienia skorzystania przez Użytkownika z Sesji online w ramach Serwisu w wybranym przedziale czasowym.

IV. USŁUGI ELEKTRONICZNE

1. W zależności od aktualnych funkcjonalności Serwisu, Sensly może świadczyć Specjaliście w szczególności następujące Usługi Elektroniczne:

a. Konto
b. umożliwienie zawierania pomiędzy Specjalistą a Użytkownikiem odpowiedniej Umowy rezerwacji zgodnie ze specyfikacją Serwisu oraz umowy o świadczenie Sesji online na zasadach ustalonych w ramach Umowy rezerwacji
c. Newsletter;
d. umożliwianie przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie (Utworów)
e. zachowanie sesji logowania po zalogowaniu się do Konta;
f. prezentowanie treści reklamowych, które mogły zostać spersonalizowane, w zależności także od ewentualnych zgód udzielonych przez Specjalistę (jeśli niezbędne);
g. umożliwianie wyszukiwania Specjalistów, w tym według określonych kryteriów;
h. umożliwianie pozycjonowania Specjalistów.

2. Newsletter świadczony jest na żądanie Specjalisty.

3. W celu założenia Konta niezbędne są:

a. rejestracja za pomocą formularza umieszczonego w Serwisie lub za pomocą dedykowanych serwisów zewnętrznych;
b. zapoznanie się z Polityką Prywatności;
c. zapoznanie się oraz akceptacja Regulaminu w sposób udostępniony przez Sensly (ze względów bezpieczeństwa może być wymagana dodatkowa autoryzacja i aktywacja Konta w sposób wskazany przez Sensly).


4. Przed uruchomieniem pełnej funkcjonalności Konta Specjalista zobowiązany jest do potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych i do doręczenia Sensly potwierdzających je dokumentów w formie czytelnych skanów, w czasie i zgodnie z zasadami udostępnionymi w Serwisie (brak potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych jest warunkiem rozwiązującym umowę o prowadzenie Konta).
5. Dostęp do większości Usług Elektronicznych Serwisu jest bezpłatny. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana na czas nieokreślony z chwilą otrzymania przez Specjalisty potwierdzenia jej zawarcia wysłanego przez Sensly na adres e-mail podany przez Specjalistę podczas procesu rejestracji.
6. Sensly może tymczasowo zaprzestać świadczenia Usług Elektronicznych z uwagi na czynności techniczne, konserwacyjne lub inne działania związane z modyfikacją Serwisu.
7. Sensly zapewnia techniczne oraz organizacyjne środki odpowiednie do zakresu zagrożeń bezpieczeństwa, funkcjonalności, bądź usług świadczonych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Serwisu wiąże się z ryzykiem typowym dla przekazywania danych za pośrednictwem Internetu, takim jak ich rozpowszechnienie, utrata bądź nieautoryzowany dostęp.


V. WYNAGRODZENIE

 1. Z tytułu współpracy Stron i prawidłowego wykonywania Umowy o Świadczenie Usług, w związku z zawieraniem Umów rezerwacji oraz przeprowadzaniem Sesji online w ramach Serwisu w wybranym przedziale czasowym, Strony będą otrzymywać wynagrodzenie w następujących proporcjach: 
  a. wynagrodzenie dla Specjalisty od Sensly: 90 % x Cena x liczba Użytkowników zawierających Umowy rezerwacji oraz korzystających z Sesji online w danym okresie rozliczeniowym po danej Cenie;
  b. wynagrodzenie dla Sensly od Specjalisty: 10 % x Cena x liczba Użytkowników zawierających Umowy rezerwacji oraz korzystających z Sesji online w danym okresie rozliczeniowym po danej Cenie, obliczane i ustalane zgodnie z poniższym.
 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej podlega podatkowi od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Wypłata wynagrodzenia Specjalisty będzie odbywać się raz w tygodniu, między 1 a 3 dniem roboczym każdego tygodnia (wypłaty tygodniowe) na jego numer konta podany w Koncie w zakładce Finanse i Płatności lub równoważnej za wszystkie Sesje online zrealizowane w minionym tygodniu kalendarzowym z danego miesiąca.
 4. Na koniec miesiąca kalendarzowego Specjalista wystawi zbiorczą fakturę VAT tytułem należnego mu od Sensly wynagrodzenia na wszystkie zrealizowane w danym miesiącu Sesje online, w wysokości 100% Ceny (+ obowiązujący podatek VAT, tj. zwolniony z podatku VAT) x liczba Użytkowników zawierających Umowy rezerwacji oraz korzystających z Sesji online w danym okresie rozliczeniowym po danej Cenie , z terminem płatności wynoszącym 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT. W terminie 7 dni od wystawienia przez Specjalistę faktury VAT, Sensly wypłaci Specjaliście różnicę pomiędzy wypłatami tygodniowymi a kwotą z faktury.
 5. Wszystkie dokonywane przez Sensly na rzecz Specjalisty wypłaty wynagrodzenia będą pomniejszone o wartość należnego Sensly wynagrodzenia od Specjalisty, na co Specjalista wyraża zgodę.
 6. Na koniec miesiąca kalendarzowego, Sensly wystawi Specjaliście fakturę w wysokości 10% brutto liczonej jako 10% Ceny x liczba Użytkowników zawierających Umowy rezerwacji oraz korzystających z Sesji online w danym okresie rozliczeniowym po danej Cenie. 
 7. W ramach obsługi Specjalisty, Sensly dokona technicznego wystawienia faktur, o których mowa w niniejszym punkcie V, w imieniu Specjalisty.
 8. Za dzień płatności wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Sensly.
 9. Strony wyrażają zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej. 
 10. W przypadku, w którym Specjalista nie prowadzi działalności gospodarczej, w każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym może on uzyskać wynagrodzenie nie wyższe niż przewidziane w art. 5 ust. 1 ustawy prawo przedsiębiorców, to jest nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 11. W przypadku otrzymania przez Specjalistę nienależnego wynagrodzenia, Specjalista zobowiązany jest do jego natychmiastowego zwrotu bez odrębnego wezwania przez Sensly.
 12. Płatności Użytkownika w Serwisie dokonywane są za pośrednictwem internetowego systemu płatności zewnętrznego dostawcy usług płatniczych
 13. Specjalista podaje prawdziwe i rzetelne dane w dokumentach rozliczeniowych, w tym fakturach VAT. Specjalista zobowiązuje się do dochowania najwyższej staranności w weryfikacji prawdziwości i rzetelności danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych Sensly. Przesyłając dokument do Sensly Specjalista potwierdza tym samym, że zweryfikował i zaświadcza prawdziwość i rzetelność danych zawartych w dokumencie. Specjalista ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie ww. obowiązku (prywatnoprawną i publicznoprawną) i zwolni Sensly z odpowiedzialności mogącej wynikać z naruszeń Specjalisty (jeśli zwolnienie z odpowiedzialności nie będzie możliwe Specjalista pokryje wszelkie szkody powstałe po stronie Sensly w związku naruszeniem obowiązków Specjalisty).

VI. ODWOŁYWANIE SESJI

1. Użytkownik ma prawo do odwołania Sesji online zgodnie z zasadami odwoływania Sesji online udostępnianymi przez Specjalistę w ramach Serwisu i akceptowanymi przez Użytkownika.. 

2. W przypadku, gdy Specjalista (i) odwoła Sesję online, (ii) nie uczestniczy w Sesji online lub (iii) spóźnia się co najmniej 15 minut na Sesję online, Sesja online zostaje uznana za odwołaną, a Użytkownikowi przysługuje 100% zwrotu zapłaconego wynagrodzenia, a Specjaliście nie należy się wynagrodzenie. 

VII. WYSZUKIWANIE I POZYCJONOWANIE SPECJALISTÓW
 

 1. Lista Specjalistów w ramach Serwisu dostępnych dla Użytkowników może z przyczyn o charakterze biznesowym (np. rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług ze Specjalistą), technicznym (przerwa/zakłócenia w świadczeniu Usług Elektronicznych z przyczyn niezależnych od Sensly) lub prawnym (utrata przez Specjalistę kwalifikacji) ulegać modyfikacjom, w tym także rozszerzeniu.
 2. Informacje i opinie o Specjalistach mogą być publikowane w Serwisie w formie rankingów, w których miejsce zależy m.in. od otrzymywanych opinii. Specjalista przyjmuje do wiadomości, że Użytkownicy mogą wystawiać o Specjalistach opinie, zgodnie z Regulaminem Serwisu dla Użytkowników. 
 3. Pozycja Specjalisty w wynikach wyszukiwania w Serwisie zależy w szczególności od takich czynników jak dostępność terminów Sesji online do rezerwacji. W przypadku jeśli zasady pozycjonowania Specjalistów będą ulegać zmianie i wypływać na nie będa takie czynniki jak wykupiona przez Specjalistę dodatkowa usługa w tym zakresie świadczona przez Sensly taka jak pozycjonowanie Konta danego Specjalisty, liczba opinii o danym Specjaliście, charakter opinii o danym Specjaliście itd. - informacja  tym fakcie zostanie opublikowana w ramach Serwisu.
 4. W tym samym czasie u różnych Użytkowników Serwisu informacja o danym Specjaliście może mieć różną pozycję w wynikach wyszukiwania. 
 5. Sensly może zawierać umowy z podmiotami trzecimi, których celem będzie zapewnienie wysokiej pozycji Specjalisty w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych, w tym w oparciu o mechanizmy social media.
 6. Szczegółowe zasady korzystania z możliwości pozycjonowania Specjalisty w ramach Serwisu za dodatkowym wynagrodzeniem na rzecz Sensly każdorazowo będą publikowane w ramach Serwisu.

VIII. ZOBOWIĄZANIA STRON

 1. Korzystając z Serwisu Specjalista zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu, odpowiednich przepisów prawa, jak również obyczajów i zasad społecznych przyjętych w danym zakresie. W szczególności zabronione jest:
  a. promowanie treści niezgodnych z prawem, włączając w to treści propagujące faszyzm, systemy totalitarne bądź nienawiść, zwłaszcza na tle narodowym, etnicznym, rasowym i religijnym, lub ze względu na płeć;
  b. korzystanie z Serwisu w sposób mogący zakłócać korzystanie Użytkownikom, Specjalistom bądź Sensly, w szczególności w celu rozsyłania niezamówionych informacji handlowych, dostarczanie treści o charakterze bezprawnym lub umieszczanie wirusów i innego złośliwego oprogramowania lub szkodliwego kodu;
  c. podszywanie się pod jakąkolwiek inną osobę, tworzenie fałszywej tożsamości;
  d. nieautoryzowana modyfikacja, kopiowanie, publikowanie w innych miejscach Utworów pochodzących od Sensly lub podmiotów trzecich;
  e. wskazywanie w Serwisie odnośników do innych serwisów internetowych niż Serwis - Specjalista zobowiązuje się do nieumieszczania w Serwisie adresów stron internetowych podmiotów powiązanych ze Specjalistą (w tym jego własnej strony internetowej) lub danych służących do bezpośredniego kontaktu ze Specjalistą (w tym numeru telefonu, danych kont w social mediach takich jak np. Facebook, Twitter, Instagram etc.).
 2. Specjalista jest zobowiązany w szczególności do:
  a. umieszczenia w ramach Serwisu informacji o rodzaju świadczonych Sesji online oraz określenia zasad odwoływania Sesji online;
  b. stałego dostarczania informacji o dostępnych terminach przeprowadzenia Sesji online w ramach Serwisu;
  c. zawierania z Użytkownikami Umowy rezerwacji oraz o świadczenie usług Sesji online na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z zasadami najwyższej zawodowej staranności;
  d. respektowania wszelkich uprawnień Konsumentów oraz osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z którymi zawiera umowy, niezależnie od faktu, czy Specjalista prowadzi działalność zarejestrowaną, czy działalność nierejestrową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  e. zachowania w tajemnicy informacji związanych z Użytkownikiem, a uzyskanych w ramach wykonywania niniejszej umowy, Umowy Rezerwacji lub umowy o świadczenie Sesji online; obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie;
  f. przestrzegania RODO (rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych);
  g. spełnienia wobec Użytkowników wszelkich obowiązków informacyjnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności z Ustawy), w tym wynikających z RODO, chyba że zostały spełnione w ramach Regulaminu dla Użytkowników lub Sensly i Specjalista w formie wiadomości e-mail pod rygorem nieważności ustalą inaczej;
  h. udostępnienia Sensly materiałów promocyjno-redakcyjnych związanych z oferowanymi Sesjami online oraz stworzenie rzetelnego opisu swoich kompetencji, kwalifikacji oraz oferowanych Sesji online w ramach Serwisu w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa;
  i. określania w ramach Serwisu wysokości Ceny, od której będzie obliczane należne Specjaliście wynagrodzenie za daną Sesję online;
  j. bieżącego rozwoju swoich kompetencji;
  k. podawania w Serwisie w miejscach do tego przeznaczonych wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych o Specjaliście;
  l. w przypadku odpłatnych usług - terminowej zapłaty ceny;
  m. odpowiedniego zabezpieczenia dostępu do Konta, włączając w to w szczególności utworzenie silnego Hasła oraz nieujawnianie go osobom trzecim;
  n. współpracowania z Sensly w przypadkach wymienionych w Regulaminie, tj. w szczególności, gdy taka współpraca jest konieczna dla ustalenia, czy korzystanie z Serwisu odbywa się w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub odpowiednimi przepisami prawa;
  o. aktualizowania informacji o Specjaliście w ramach Konta niezwłocznie po zajściu jakichkolwiek zmian w tym zakresie, nie później niż w terminie 7 dni po zaistnieniu ich zmiany, pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowe adresy, w tym e-mail, za skutecznie doręczane, przy czym o zmianie formy wykonywania działalności Specjalista zobowiązany jest powiadomić Sensly natychmiast;
  p. natychmiastowego powiadomienia Sensly o każdym przypadku wykrycia nieautoryzowanego dostępu do Konta, a także o innych naruszeniach prywatności, które mogą wpłynąć na wykonywanie Umowy o Świadczenie Usług;
  q. dołożenia starań celem zapewnienia jak najwyższej swojej dostępności w ramach Serwisu umożliwiającej faktyczne zawieranie przez Użytkowników Umów rezerwacji oraz o korzystanie z Sesji online.
 3. Sensly zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy o Świadczenie Usług do:
  a. stworzenia warunków technicznych umożliwiających Specjalistom i Użytkownikom zawieranie Umów rezerwacji oraz o świadczenie Sesji online
  b. udostępnienia Konta Dostawcy
  c. publikowania w ramach Serwisu informacji dostarczonych przez Specjalistę dotyczących oferowanych Sesji online, co najmniej w języku polskim, w szczególności jej nazwy, cech, dostępnych terminów
  d. terminowej zapłaty wynagrodzenia.
 4. Sensly przy wykonywaniu niniejszej Umowy o Świadczenie Usług wykorzystuje metody zabezpieczenia przekazu danych zwyczajowo przyjęte na rynku ze względu na właściwości Serwisu.
 5. Sensly zapewnia Specjaliście dostęp i korzystanie z Konta, takim jakie jest, to jest bez żadnych zapewnień co do jego funkcjonalności lub dostępności, lub przydatności do celów Specjalisty, czy też gwarancji działania. W szczególności Serwis nie służy do obsługi Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w oparciu o właściwe przepisy prawa.

IX. REKLAMACJE SPECJALISTÓW

1. Reklamacje Specjalisty dotyczące Usług Elektronicznych, w tym ich ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia, powinny być przesyłane na przykład poprzez dedykowany na Koncie formularz.

2. Celem ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, zalecane jest podanie w opisie reklamacji: a. informacji i okoliczności dotyczących reklamacji, w tym charakterystyki i daty wszelkich nieprawidłowości, które wystąpiły; b. żądania Specjalisty; c. danych kontaktowych osoby składającej reklamację. 

3. Odpowiedź na reklamację udzielona zostanie przez Sensly niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
 

X. REKLAMACJE UŻYTKOWNIKÓW

 

 1. Reklamacje Użytkowników dotyczące Usług Elektronicznych, w tym płatności za Dostępność, są przyjmowane i rozpatrywane przez Sensly.
 2. W przypadku reklamacji dotyczących Umowy rezerwacji lub Sesji online Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Specjalistą, który odpowiada za ich przyjęcie i rozpatrzenie. 
 3. W każdym przypadku otrzymania przez Sensly reklamacji związanej z Umową rezerwacji lub Sesją online, celem sprawnego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, treść reklamacji oraz dane Użytkownika zgłaszającego reklamację (w tym dane osobowe) zostaną niezwłocznie przekazane Specjaliście w celu konsultacji, zgodnie z zawartą umową powierzenia. Specjalista zobowiązany jest udzielić Sensly wszystkich niezbędnych informacji w terminie maksymalnie 3 dni roboczych. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana przez Sensly w imieniu Specjalisty, chyba że Strony ustalą inaczej w formie e-mail pod rygorem nieważności lub jeśli Sensly nie otrzyma od Specjalisty wymaganych informacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 4. W każdym przypadku otrzymania przez Specjalistę reklamacji dotyczącej Usług Elektronicznych, w tym płatności za Dostępność, treść reklamacji oraz dane Użytkownika zgłaszającego reklamację (w tym dane osobowe) zostaną niezwłocznie, w terminie do 2 dni roboczych, przekazane Sensly zgodnie z zawartą umową powierzenia. 


XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 

 1. Sensly nie jest zobowiązane do weryfikacji informacji zamieszczanych przez Użytkowników lub Specjalistów w Serwisie, chyba że co innego wynika z niniejszego Regulaminu.
 2. Sensly nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania za pośrednictwem Serwisu przez Specjalistę lub Użytkownika, ani za zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań. 
 3. W przypadku otrzymania przez Sensly urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Specjalistę i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Sensly nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika lub Specjalisty za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 4. Sensly nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, włączając w to utratę zysku, o ile szkoda nie została przez nią spowodowana umyślnie. W każdym przypadku ustalenia zakresu odpowiedzialności Sensly, bez względu na jej podstawę prawną, zostaje ograniczona do maksymalnej łącznej kwoty 500 PLN.
 5. Specjalista jest podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie aspekty Sesji online, w szczególności jej przygotowanie i prowadzenie, treść komunikacji między Specjalistą a Użytkownikiem oraz jakiekolwiek swoje działania lub zaniechania związane z wykonaniem Umowy o Świadczenie Usług, w tym wszelkie możliwe szkody / krzywdy poniesione przez Sensly lub osoby trzecie, w tym Użytkownika, związane z Sesją online.
 6. W zakresie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Sensly nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej osoby trzeciej, w tym Użytkownika.


XII. INFORMACJE POUFNE

 1. Strony zobowiązują się do nieograniczonego w czasie zachowania w ścisłej tajemnicy Informacji Poufnych należących do drugiej Strony oraz do ich niewykorzystywania (w całości lub w części) w jakimkolwiek celu niezwiązanym bezpośrednio z wykonywaniem Umowy o Świadczenie Usług. Za Informacje Poufne Strony uważają przede wszystkim:
  a. informacje prawne, finansowe, techniczne, informatyczne, technologiczne lub organizacyjne dotyczące Usług Elektronicznych i Sesji online,
  b. informacje posiadające wartość gospodarczą, dotyczące Stron,
  c. informacje dotyczące Użytkowników,
  d. informacje dotyczące osób trzecich, w tym współpracowników Stron, podmiotów powiązanych organizacyjnie lub kapitałowo, członków ich organów lub wspólników, osób z nimi współpracujących, klientów, byłych klientów oraz osób współpracujących z klientami lub byłymi klientami.
 2. Obowiązek zachowania w poufności określony w niniejszym paragrafie nie dotyczy Informacji Poufnych, które: 
  a. są lub staną się powszechnie znane, w sposób inny niż poprzez naruszenie postanowień Umowy o Świadczenie Usług lub przepisów obowiązującego prawa;
  b. zostały uzyskane przez Stronę zgodnie z prawem i jej zobowiązaniami przed uzyskaniem danej informacji od drugiej Strony; 
  c. zostały ujawnione na podstawie uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody drugiej Strony, w zakresie i podmiotom określonym w tej zgodzie; 
  d. muszą zostać ujawnione na podstawie przepisów prawa właściwym organom władzy publicznej;
  e. obejmują wyłącznie dane statystyczne bądź pochodne danych statystycznych uzyskanych przez Stronę w związku z wykonywaniem Umowy o Świadczenie Usług;
  f. obejmują wyłącznie informowanie przez Strony o fakcie współpracy.
 3. Strony zapewniają przestrzeganie powyższego zobowiązania do zachowania poufności przez wszystkie osoby je reprezentujące oraz powiązane z nimi w jakikolwiek sposób osoby trzecie, które dzięki tej Stronie mogły zapoznać się z Informacjami Poufnymi.


XIII. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika przetwarzanych w celu świadczenia Usług Elektronicznych jest Sensly.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika przez Sensly są zawarte w Polityce Prywatności i Cookies dostępnej w ramach Serwisu.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika przetwarzanych w celu zawarcia Umowy rezerwacji oraz przeprowadzenia Sesji online jest Specjalista lub zatrudniająca go placówka. 
 4. Specjalista zobowiązany jest udostępnić swoją politykę prywatności Użytkownikowi, z którym zawiera Umowę rezerwacji.
 5. W związku z zapewnianiem przez Sensly technicznej/technologicznej platformy, w ramach której Specjalista zawiera Umowy rezerwacji oraz prowadzi Sesje online, dane osobowe Użytkownika zostają powierzone Sensly przez Specjalistę (lub placówkę, w której jest zatrudniony) na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 2 (Sensly działa w tym przypadku jako tzw. procesor, a wszelkie operacje przetwarzania odbywają się w imieniu administratora i na jego polecenie).
 6. W każdym przypadku, maksymalnie w dniu rozwiązaniu swojej umowy z Sensly, Specjalista zobowiązany jest do usunięcia wszystkich danych Użytkowników przechowywanych przez niego za pośrednictwem Serwisu. Do czasu usunięcia wszystkich danych Użytkowników Specjalista ma możliwość zwrócenia się do Sensly w formie mailowej z wnioskiem o wyeksportowanie do Specjalisty w formie elektronicznej danych o Użytkownikach, które Specjalista przechowywał w Serwisie. Sensly wyeksportuje takie dane niezwłocznie. W tym czasie postanowienia umowy powierzenia zawartej pomiędzy Specjalistą i Sensly stosuje się odpowiednio.

XIV. LICENCJA I PRAWA AUTORSKIE

 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, wyłączne prawa do znajdujących się w Serwisie Utworów, w szczególności prawa autorskie, prawa do znaków towarowych czy wykorzystywanego oprogramowania przysługują Sensly lub podmiotom, z którymi Sensly zawarł stosowne umowy. Specjalista jest upoważniony do korzystania z Utworów bez ponoszenia opłat, ale tylko i wyłącznie w celu właściwego korzystania z Serwisu, na całym świecie, w ramach prowadzonej działalności rejestrowanej lub nierejestrowanej. Użytkowanie Utworów w jakikolwiek inny sposób jest dozwolone jedynie na podstawie uprzedniej, wyraźnej zgody udzielonej przez podmiot upoważniony na piśmie, pod rygorem nieważności.
 2. Specjalista nie jest w szczególności uprawniony do:
  a. odsprzedaży Utworów
  b. tłumaczenia, adaptowania, zmian w układzie graficznym bądź
  c. wprowadzania jakichkolwiek innych zmian do Utworów, z wyjątkiem sytuacji dopuszczonych przez obowiązujące prawo;
  d. jakiejkolwiek formy pobierania lub kopiowania Utworów w celu osiągnięcia korzyści przez inny podmiot; lub
  e. jakiegokolwiek wykorzystania narzędzi do wydobywania danych dotyczących Serwisu, Sensly lub innych Użytkowników.
 3. Specjalista poprzez umieszczanie jakichkolwiek Utworów w ramach Serwisu, w szczególności grafik, komentarzy, opinii bądź komunikatów w obrębie Konta, udziela Sensly niewyłącznej, bezpłatnej licencji w zakresie użytkowania, przechowywania, przekształcania, wprowadzania zmian, usuwania lub uzupełniania tych Utworów, jak również licencję na publiczne odtwarzanie, publiczną prezentację, oraz rozpowszechnianie (zwłaszcza w Internecie) tych Utworów, na całym świecie. Te prawa obejmują sublicencję w zakresie uzasadnionym wykonywaniem Umowy o Świadczenie Usług (włączając w to funkcjonowanie oraz rozwój Serwisu), jak również autoryzację na wykonywanie samodzielnie, lub poprzez podmioty trzecie, praw zależnych, i rozpowszechnianie Utworu w zmienionej formie. W zakresie, w jakim Specjalista nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania licencji, do których odnosi się niniejszy ustęp, uzyskał on wymienione licencje dla Sensly.
 4. Specjalista udziela Sensly w szczególności licencji na używanie nazwy, znaków towarowych, logotypów oraz innych oznaczeń i elementów graficznych Specjalisty oraz materiałów promocyjno-redakcyjnych związanych ze Specjalistą.


XV. WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG / OGRANICZENIE DOSTĘPU

 1. Specjalista ma prawo, w każdym momencie i bez podania przyczyny, do usunięcia Konta wysyłając odpowiednie oświadczenie w szczególności na adres pocztowy lub mailowy Sensly wskazany w Słowniczku na wstępie Regulaminu, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
 2. Specjalista ma prawo, w każdym momencie i bez podania przyczyny, do wypisania się z usługi Newsletter (rezygnacja z usługi), przez kliknięcie na link dezaktywacyjny w którymkolwiek z e-maili wysłanych do Użytkownika w ramach usługi Newsletter. 
 3. Sensly może w dowolnym momencie wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencyjną, o której mowa w punkcie XIV Regulaminu, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia z uwagi na ważne przyczyny, rozumiane wyłącznie jako:
  a. zmiana prawa dotyczącego świadczenia Usług Elektronicznych przez Sensly wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z Umowy o Świadczenie Usług, lub zmiana w interpretacji powyższych przepisów przez wyroki sądowe, decyzje, zalecenia, bądź dyrektywy w ramach uprawnień odpowiednich urzędów lub organów;
  b. zmiana sposobu świadczenia Usług Elektronicznych jedynie ze względu na kwestie techniczne bądź technologiczne (w szczególności aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);
  c. zmiana w zakresie lub sposobie świadczenia Usług Elektronicznych, wprowadzenie nowej Usługi Elektronicznej, modyfikacja lub rezygnacja przez Sensly z istniejącej funkcjonalności lub Usług Elektronicznych objętych Regulaminem;
  d. zmiana sposobu świadczenia Usług Elektronicznych spowodowana zmianą umów lub regulaminów podmiotów współpracujących z Sensly, spowodowanych zmianą przepisów prawa regulujących ich działalność, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Specjalistą a Sensly lub zmianą interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów.
 4. Niezależnie, biorąc pod uwagę szczególną troskę Sensly w zakresie ochrony danych osobowych Specjalisty i Użytkownika oraz ich przetwarzania przez racjonalny czas, Sensly może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług z efektem natychmiastowym w przypadku braku aktywności Specjalisty w Serwisie trwającej nieprzerwanie przez okres przynajmniej dwóch lat.
 5. Oświadczenie Sensly w kwestiach wypowiedzenia / ograniczenia dostępu wraz z uzasadnieniem zostanie wysłane na adres e-mail podany przez Specjalistę.
 6. Sensly może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencyjną, o której mowa w punkcie XIV Regulaminu, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia lub odmówić dalszego dostępu do Serwisu (w całości lub w części), z ważnych przyczyn, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Specjalistę niniejszego Regulaminu, tj. jeśli Specjalista nie stosuje się do obowiązków określonych w punkcie VIII Regulaminu.
 7. Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług nie wpływa na obowiązujące Umowy rezerwacji już zawarte przez Specjalistę z Użytkownikami, a Specjalista jest zobowiązany do przeprowadzenia wynikających z nich Sesji online, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej. 
 8. W każdym przypadku rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług, w okresie obowiązywania Umów rezerwacji już zawartych przez Specjalistę z Użytkownikami, postanowienia Umowy o Świadczenie Usług stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że Specjalista usunie wszystkie dostępne terminy na zawarcie Umów rezerwacji w ramach Serwisu oraz nie będzie zawierać nowych Umów rezerwacji z Użytkownikami. 
 9. Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług zawartej przez Sensly z Użytkownikiem w każdym czasie i trybie przez Użytkownika lub Sensly skutkuje rozwiązaniem Umów rezerwacji już zawartych przez Specjalistę z Użytkownikami.
 10. Niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 2 dni roboczych po ograniczeniu dostępu do Konta Specjalista zostanie poinformowany o ograniczeniu dostępu oraz jego przyczynach. 
 11. Sensly niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 2 dni roboczych, po stwierdzeniu ustania przyczyn ograniczenia dostępu przywraca dostęp do Konta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa.
 12. Specjalista nie jest uprawniony do ustalonego w Umowie o Świadczenie Usług wynagrodzenia od Sensly za okres ograniczenia dostępu do Konta (Umowy rezerwacji ulegają rozwiązaniu).
 13. W przypadku gdyby słuszny interes Specjalisty wymagał udzielenia mu dostępu do Konta podczas trwania ograniczenia dostępu, Sensly może, o ile nie będzie to sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa oraz o ile będzie to technicznie możliwe do zrealizowania bez ponoszenia ponadprzeciętnych nakładów, udzielić Specjaliście dostępu do Konta na czas niezbędny, ustalony przez Strony.   

XVI. ZMIANA REGULAMINU

1. Sensly może zmienić Regulamin w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej ze wskazanych poniżej ważnych przyczyn:

 1. zmiany prawne, tj. zmiana prawa dotyczącego świadczenia Usług Elektronicznych przez Sensly wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z Umowy o Świadczenie Usług, lub zmiana w interpretacji powyższych przepisów przez wyroki sądowe, decyzje, zalecenia, bądź dyrektywy w ramach uprawnień odpowiednich urzędów lub organów;
 2. zmiany technologiczne, tj. zmiana sposobu świadczenia Usług Elektronicznych jedynie ze względu na kwestie techniczne bądź technologiczne (w szczególności aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);
 3. zmiany funkcjonalne, tj. zmiana w zakresie lub sposobie świadczenia Usług Elektronicznych, wprowadzenie nowej Usługi Elektronicznej, modyfikacja lub rezygnacja przez Sensly z istniejącej funkcjonalności lub Usług Elektronicznych objętych Regulaminem;
 4. zmiana sposobu świadczenia Usług Elektronicznych spowodowana zmianą umów lub regulaminów podmiotów współpracujących z Sensly, spowodowanych zmianą przepisów prawa regulujących ich działalność, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Specjalistą a Sensly lub zmianą interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów.
  2. Sensly udostępni tekst jednolity zmienionego Regulaminu w Serwisie oraz poprzez e-mail wysłany na adres Specjalisty.
  3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem co najmniej 30 dni od daty wysłania zawiadomienia o zmianie (dokładna data zostanie wskazana w zawiadomieniu o zmianie). Specjaliści mają prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w tym czasie. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Usługi Elektroniczne, które już zostały wyświadczone Specjaliście przed wprowadzeniem zmiany do Regulaminu.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie od 1.02.2023.
 2. Umowy zawierane przez Sensly są zawierane w języku polskim.
 3. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem obowiązują właściwe przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Specjalista nie ma prawa do przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy o Świadczenie Usług w całości lub w części na inne osoby, bez wcześniejszej zgody Sensly. Sensly może przenieść prawa lub obowiązki wynikające z niniejszej Umowy o Świadczenie Usług na podmioty ze sobą powiązane, w szczególności spółki zależne lub dominujące, informując o tym Specjalistę, na co Specjalista niniejszym wyraża zgodę. Sensly oświadcza, że przeniesienie takie nie wpłynie na jakość i ciągłość wykonywania niniejszej Umowy o Świadczenie Usług.
 5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na https://sensly.com. Regulamin w formie PDF udostępniany jest na życzenie, drogą mailową pod adresem: hello@sensly.com.
 6. Wszystkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sensly. 
 7. Sensly wskazuje Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie (Al. Ujazdowskie 49, 00-563 Warszawa, email: centrum.mediacji@ora-warszawa.com.pl) jako centrum mediacji, które zapewnia co najmniej dwóch mediatorów, z których pomocą Sensly jest gotowe podjąć próbę osiągnięcia porozumienia ze Specjalistą co do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów powstałych między Sensly a Specjalistą w związku z zawartą między nimi umową, w tym reklamacji Specjalisty, których nie udało się rozstrzygnąć w ramach wewnętrznego systemu reklamacyjnego.
 8. Wymienione w treści niniejszego Regulaminu załączniki stanowią jego integralną część. 

  Załączniki:

Załącznik nr 1 – regulamin świadczenia usług dla Użytkowników

Załącznik nr 2 – umowa powierzenia danych osobowych (poniżej)

 

Załącznik nr 2 – umowa powierzenia danych osobowych

Umowa o powierzenie danych osobowych do przetwarzania 
(dalej również: „Umowa Powierzenia”)

Preambuła

Zważywszy, że:

 • Specjalista przetwarza informacje stanowiące dane osobowe (dalej również: „Dane Osobowe”) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również: „RODO”);
 • Specjalista zawarł z Sensly (dalej również: „Podmiot Przetwarzający”) Umowę o Świadczenie Usług, w ramach której będzie dochodziło do przetwarzania przez Podmiot Przetwarzający Danych Osobowych powierzanych mu przez Specjalistę (dalej również: „Umowa Główna”); 

wykonując obowiązek przewidziany art. 28 ust. 3 RODO, Strony zgodnie postanowiły zawrzeć Umowę Powierzenia o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy Powierzenia

 1. Specjalista powierza Podmiotowi Przetwarzającemu do przetwarzania Dane Osobowe, 
  w zakresie określonym Umową Powierzenia, a Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z Umową Powierzenia. 
 2. Niniejsza Umowa Powierzenia, Umowa Główna oraz polecenia Specjalisty wyrażone w formie pisemnej lub e-mail pod rygorem nieważności, stanowią udokumentowane polecenia przetwarzania Danych Osobowych.
   

§ 2

Oświadczenia Stron

 1. Specjalista oświadcza, że jest administratorem powierzanych Podmiotowi Przetwarzającemu do przetwarzania Danych Osobowych, który ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych (dalej również: „Administrator”).
 2. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że zna i zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa, dotyczących podejmowanych na gruncie Umowy Powierzenia czynności, w tym w szczególności RODO oraz prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator lub Podmiot przetwarzający (dalej „Akty Prawne”).
 3. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że posiada specjalistyczną wiedzę, odpowiednie doświadczenie i wszelkie zasoby niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy Powierzenia, tj. zgodnie z opisanymi w niniejszej umowie zobowiązaniami oraz Aktami Prawnymi.
 4. Rodzaje Danych Osobowych powierzanych do przetwarzania, kategorie osób, których dane dotyczą, a także kategorie czynności przetwarzania objęte Umową Powierzenia, określa Załącznik nr 1 do Umowy Powierzenia. 

§ 3

Zasady przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Podmiot Przetwarzający wyłącznie w celu realizacji na rzecz Specjalisty usług określonych w Umowie Głównej, zgodnie z Umową Główną oraz niniejszą Umową Powierzenia (charakter i cel przetwarzania). 
 2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się: 
  1. przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Specjalisty – co dotyczy też przekazywania Danych Osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki wynika z Aktów Prawnych; w takim wypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot Przetwarzający informuje Specjalistę o tym obowiązku prawnym, jeśli Akty Prawne nie zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
  2. zapewnić, aby osoby upoważnione po stronie Podmiotu Przetwarzającego do przetwarzania Danych Osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
  3. podejmować wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, w zakresie związanym 
   z realizacją Umowy Powierzenia, tj. uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
 • pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
 • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
 • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
 • regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;

  d. przestrzegać warunków korzystania z usług innego (dalszego) podmiotu przetwarzającego, zgodnie z ust. 3 poniżej;
  e. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagać Specjaliście, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;
  f. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne Podmiotowi Przetwarzającemu informacje, pomagać Specjaliście w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;
  g. po zakończeniu świadczenia usług (określonych w Umowie Głównej), związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych na podstawie niniejszej Umowy Powierzenia, zależnie od decyzji Specjalisty, usunąć lub zwrócić wszelkie Dane Osobowe, usuwając przy tym wszelkie ich kopie, chyba że Akty Prawne nakazują przechowywanie Danych Osobowych;
  h. udostępnić Specjaliście wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Podmiot Przetwarzający obowiązków określonych w niniejszym paragrafie oraz umożliwiać Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów i inspekcji, zgodnie z § 4 poniżej, i przyczyniać się do nich;
  i. niezwłocznie informować Specjalistę, jeżeli zdaniem Podmiotu Przetwarzającego wydane mu polecenie stanowi naruszenie Umowy Powierzenia lub Aktów Prawnych.

  3. Podmiot Przetwarzający może powierzyć Dane Osobowe do przetwarzania innemu podmiotowi przetwarzającemu (dalej również: „Dalsze Powierzenie”) pod warunkiem uprzedniego poinformowania Specjalisty o zamiarze Dalszego Powierzenia, wraz ze wskazaniem tego innego podmiotu przetwarzającego (dalej również: „Dalszy Podmiot Przetwarzający”) oraz zamierzonego zakresu Dalszego Powierzenia, w tym również poza Europejski Obszar Gospodarczy. Specjalista może sprzeciwić się Dalszemu Powierzeniu w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Dalsze Powierzenie będzie dopuszczalne w przypadku jego dokonania zgodnie z Aktami Prawnymi, a także nałożenia na Dalszy Podmiot Przetwarzający tych samych obowiązków, które wynikają z Umowy Powierzenia dla Podmiotu Przetwarzającego.
  4. W każdym przypadku powzięcia przez Podmiot Przetwarzający wiedzy o naruszeniu, 
  o możliwości wystąpienia naruszenia lub o podjętej próbie naruszenia ochrony Danych Osobowych, Podmiot Przetwarzający bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia wiedzy o wystąpieniu takiego zdarzenia, zgłasza je Specjaliście w formie wiadomości mailowej pod rygorem nieważności. Zawiadomienie będzie obejmowało znane Podmiotowi Przetwarzającemu i uwzględniające charakter powierzenia informacje o:
  1. charakterze naruszenia bądź stopnia prawdopodobieństwa jego wystąpienia, w tym w miarę możliwości będzie wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
  2. możliwych konsekwencjach naruszenia;
  3. środkach zastosowanych lub proponowanych do zastosowania w celu zaradzenia naruszeniu albo zapobiegnięcia wystąpieniu tego naruszenia, w tym o środkach w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków;

Jeżeli – i w zakresie, w jakim – wyżej wskazanych informacji nie da się udzielić w tym samym czasie, będą udzielane sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.

 

§ 4

Uprawnienia kontrolne

1. Specjalista jest uprawniony do samodzielnej kontroli przetwarzania Danych Osobowych przez Podmiot Przetwarzający, w postaci audytu lub inspekcji (dalej również: „Kontrola”), nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. Przeprowadzenie Kontroli może zostać zlecone profesjonalnemu audytorowi. Administrator powiadamia Podmiot Przetwarzający o zamiarze przeprowadzania Kontroli z wyprzedzeniem, nie krótszym niż 30 dni roboczych, a Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie Kontroli poprzez udostępnienie właściwej dokumentacji oraz udzielić wszelkich niezbędnych informacji dotyczących realizacji postanowień Umowy Powierzenia. 

2. Kontrola może być wykonywana w dni robocze, w sposób nieutrudniający pracy Podmiotowi Przetwarzającemu.

3. Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany powiadomić Specjalistę o każdej przeprowadzanej 
względem niego kontroli uprawnionych organów państwowych, jeżeli ma ona związek z przetwarzaniem powierzonych przez Specjalistę Danych Osobowych, w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania odpowiedniego pisma, wezwania lub informacji o planowanej kontroli. 

§ 5

Czas trwania Umowy Powierzenia

1. Umowa Powierzenia wchodzi w życie z chwilą jej zawarcia, z zastrzeżeniem zdania następnego. Jeżeli Podmiot Przetwarzający przetwarzał Dane Osobowe na rzecz Specjalisty przed zawarciem niniejszej Umowy Powierzenia, jej postanowienia stosuje się odpowiednio ze skutkiem od chwili rozpoczęcia takiego przetwarzania. 

2. Umowa Powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania zawartej przez Strony Umowy Głównej, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

3. Rozwiązanie Umowy Głównej, w każdym czasie i trybie przez którąkolwiek ze Stron, skutkuje rozwiązaniem Umowy Powierzenia.

§ 6

Postanowienia końcowe / odpowiednie stosowanie

1. W przypadku, gdy te same kwestie zostały odmiennie uregulowane w Umowie Powierzenia oraz Umowie Głównej, stosuje się postanowienia Umowy Powierzenia. 

2. W celu dokonywania prawidłowych rozliczeń pomiędzy Stronami i Użytkownikami oraz w celu prawidłowego rozpatrywania reklamacji zgłaszanych przez Użytkowników, również Sensly powierza Specjaliście dane osobowe Użytkowników w zakresie danych identyfikacyjnych, treści zgłoszenia reklamacyjnego, danych dotyczących rozliczeń, zawartych Umów rezerwacji oraz odbytych Sesji online, na analogicznych zasadach jak wskazane w niniejszej umowie. W takim przypadku zapisy niniejszej umowy stosuje się odpowiednio.

Lista załączników:

Załącznik 1: Szczegółowe Warunki Umowy Powierzenia

Kategorie osób, których dane osobowe są przetwarzane

Użytkownicy

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

imiona i nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów, daty urodzenia, numer dowodu tożsamości, nr PESEL, nr NIP, adres zamieszkania, adres zameldowania, miejsce urodzenia, pochodzenie, typ Sesji online, data Sesji online; stan zdrowia, w tym przebyte / aktualne choroby, historie choroby, diagnozy, przyjmowane leki, informacje o nałogach, informacje o spożywaniu alkoholu, opisy Użytkownika (np. wzrost, waga), informacje o chorobach w rodzinie Użytkownika, informacje o środowisku rodzinnym, zawodowym, edukacyjnym Użytkownika, informacje o hobby i zainteresowaniach, informacje o seksualności, w tym orientacji seksualnej, wyniki badań Użytkownika. treść zgłoszenia reklamacyjnego, zawarte Umowy rezerwacji oraz odbyte Sesje online;


 

Przetwarzane dane wrażliwe oraz stosowane ograniczenia lub zabezpieczenia, które w pełni uwzględniają charakter danych i związane z nimi zagrożenia.


 

W tych przypadkach, gdy powierzane są dane wrażliwe mogą one dotyczyć: danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, danych dotyczących zdrowia, danych dotyczących seksualności, danych dotyczących orientacji seksualnej.


 

Stosowane i wskazane przez podmiot przetwarzający środki techniczne i organizacyjne uwzględniają charakter tych danych i związane z nimi zagrożenia. 


 

Charakter przetwarzania (kategorie czynności przetwarzania danych osobowych)

W celu świadczenia usług wskazanych w Umowie Głównej, w tym utrzymywania Konta Dostawcy, zapewnienia możliwości zawarcia Umowy rezerwacji oraz odbycia Sesji online, dokonywania prawidłowych rozliczeń pomiędzy Stronami i Użytkownikami oraz w celu prawidłowego rozpatrywania reklamacji zgłaszanych przez Użytkowników, może dochodzić do przetwarzania danych w ramach następujących czynności: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.


 

Środki techniczne i organizacyjne, w tym środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, wdrożone przez podmiot przetwarzający


 

Środki umożliwiające pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych.

Środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania.

Środki zapewniające zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

Procesy umożliwiające regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Środki umożliwiające identyfikację i autoryzację użytkowników.

Środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przekazywania.

Środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przechowywania.

Środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego miejsc, w których przetwarzane są dane osobowe.

Środki umożliwiające rejestrowanie zdarzeń.

Środki służące do konfiguracji systemu, w tym konfiguracji domyślnej.

Środki dotyczące zarządzania wewnętrznym systemem IT i bezpieczeństwem IT.

Środki dotyczące certyfikacji / zapewnienia jakości procesów i produktów.

Środki zapewniające minimalizację danych.

Środki zapewniające odpowiednią jakość danych.

Środki zapewniające ograniczone zatrzymywanie danych.

Środki zapewniające rozliczalność.

Środki umożliwiające przenoszenie danych i zapewnienie ich usuwania.

Zaakceptowane dalsze podmioty przetwarzające (podprzetwarzające) oraz zakres dalszego powierzenia

Tylko w przypadku, jeśli podmiotem przetwarzającym jest Sensly: podmioty stowarzyszone z Sensly (grupa AirCashBack) oraz podmioty świadczące usługi wsparcia IT oraz przechowywania danych w chmurze, wyłącznie w celu wykonania Umowy Powierzenia, w pełnym zakresie, w tym te zlokalizowane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przedmiot i charakter – podprzetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach wyraźnie uzgodnionych z podmiotem przetwarzającym oraz w zakresie określonym w odpowiedniej umowie powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z niniejszą Umową Powierzenia.

Czas przetwarzania – nie dłużej niż jest to niezbędne do celów, w których dane osobowe są przetwarzane.