Regulamin dla Klienta

REGULAMIN 

ŚWIADCZENIA USŁUG DLA UŻYTKOWNIKÓW

Witamy w naszym Serwisie! 

Poniższy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu i zawierania za jego pośrednictwem umów. Prosimy, zapoznaj się z nim dokładnie zanim rozpoczniesz korzystanie z oferowanych przez nas funkcjonalności. 

Nasz Regulamin ma zastosowanie zarówno w przypadku, kiedy jesteś Konsumentem, jak również wtedy, kiedy występujesz w innej roli. Nasz Regulamin nie wyłącza i nie ogranicza jakichkolwiek praw, które Konsumentom przyznają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

Poniższe informacje mogą wydawać Ci się bardzo szczegółowe, ale ich przekazania wymagają od nas przepisy prawa – gdybyś miał(-a) jakiekolwiek pytania, oczywiście chętnie służymy pomocą.

Pamiętaj, że podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie konsultacji i udzielanie świadczeń jest Specjalista. Sensly jedynie wspiera technicznie Twoje Sesje online ze Specjalistą oraz umożliwia zarezerwowanie terminu spotkania. Więcej na ten temat przeczytasz w rozdziale II Regulaminu. 

Sesje online mogą nie być właściwe dla osób w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia oraz dla osób wymagających hospitalizacji. Prosimy w takim przypadku niezwłocznie zwróć się o pomoc medyczną bezpośrednio w podmiocie leczniczym lub zadzwoń po karetkę pogotowia ratunkowego.

Spis treści

I. SŁOWNICZEK 

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE 

III. DOSTĘPNOŚĆ / UMOWA REZERWACJI SESJI ONLINE 

IV. OPINIE 

V. OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA 

VI. WYSZUKIWANIE SPECJALISTÓW 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

VIII. REKLAMACJE 

IX. POSTĘPOWANIE POZASĄDOWE 

X. LICENCJA I PRAWA AUTORSKIE 

XI. DANE OSOBOWE 

XII. PRAWO KONSUMENTÓW DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

XIII. WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

XIV. ZMIANA REGULAMINU 

XV. UŻYTKOWNICY NIEBĘDĄCY KONSUMENTAMI

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Załącznik nr 1 - Przykład formularza odstąpienia od umowy 
 

I. SŁOWNICZEK

 1. W każdym przypadku, kiedy w Regulaminie użyto następujących terminów pisanych z wielkiej litery, powinny być one rozumiane w znaczeniu podanym poniżej, chyba, że z kontekstu jasno wynika co innego:
 2. Cena - wynagrodzenie brutto (obejmujące podatek VAT według obowiązującej stawki) z tytułu świadczenia usługi Dostępności przez Sensly na rzecz Użytkownika, wyrażone w złotych polskich (PLN), wskazane dla danej Sesji online w Serwisie na moment zgłoszenia przez Użytkownika żądania zawarcia Umowy rezerwacji pomiędzy Użytkownikiem a Specjalistą.
 3. Dostępność - świadczenie Sensly polegające na technicznym umożliwieniu zawarcia przez Użytkownika Umowy rezerwacji ze Specjalistą oraz polegające na pozostawaniu przez Sensly w gotowości do umożliwienia Użytkownikowi i Specjaliście skorzystania z Sesji online w ramach Serwisu w wybranym przedziale czasowym. 
 4. Hasło - ciąg określonych znaków zdefiniowany przez Użytkownika przy tworzeniu Konta, konieczny do założenia Konta i przeprowadzenia autoryzacji przy dostępie do niego. Dbając o bezpieczeństwo Użytkowników, Sensly wprowadza mechanizmy mające na celu wykrycie i eliminację ewentualnych błędów przy tworzeniu Hasła (którym mogą być np. konieczność jego potwierdzenia, powtórzenia, etc.). Zapewnia się Użytkownikowi możliwość zmiany Hasła.
 5. Kodeks Cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku.
 6. Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej z Sensly  która nie jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto - Usługa Elektroniczna, udostępniana Użytkownikowi w ramach Serwisu, pozwalająca na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności, oznaczona unikalną nazwą (Login) oraz Hasłem podanym przez Użytkownika. Konto umożliwia m.in. zapisywanie i przechowywanie informacji o Użytkowniku (np. historii jego Sesji online). 
 8. Login - adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji Konta.
 9. Newsletter - Usługa Elektroniczna umożliwiająca Użytkownikowi automatyczne otrzymywanie od Sensly okresowych informacji marketingowych na temat Sensly, w szczególności o Serwisie czy Promocjach, przesyłana na wybrany przez Użytkownika kanał komunikacji (w zależności od aktualnych funkcjonalności Serwisu, np. adres e-mail, numer telefonu), pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika uprzedniej zgody.
 10. Promocja - szczególne warunki zawierania umów obowiązujące przez określony czas, na zasadach wskazanych w Serwisie, mogące wynikać w szczególności z osobnych regulaminów; Promocje obowiązujące w Serwisie nie podlegają łączeniu, chyba że warunki danej Promocji wyraźnie stanowią inaczej.
 11. Regulamin/Umowa o Świadczenie Usług - niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Użytkownika oraz Sensly, jak również warunki świadczenia Usług Elektronicznych przez Sensly, w tym Dostępności oraz określający zasady współpracy Użytkownika, Sensly i Specjalisty. Aktualna wersja Regulaminu jest stale dostępna w Serwisie. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak wymagana w celu korzystania z Usług Elektronicznych, w tym założenia Konta. Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 12. Serwis - platforma Sensly złożona z sieci połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem www: https://sensly.com, za pośrednictwem której Użytkownik może korzystać z Usług Elektronicznych, prezentująca Specjalistów, którzy mogą zawierać z Użytkownikiem Umowę rezerwacji Sesji online i prowadzić Sesje online na rzecz Użytkownika. Prezentowane w ramach lub w związku z Serwisem informacje stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w znaczeniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
 13. Sesja online – wskazane w ramach Serwisu świadczenie zdrowotne, okołozdrowotne lub parazdrowotne w postaci wybranych przez Użytkownika konsultacji, spełniane przez Specjalistę na rzecz Użytkownika. Sesja online realizowana jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej, takich jak przekaz video. W zależności od aktualnych funkcjonalności Serwisu, Sensly może wprowadzić również inne formy komunikacji elektronicznej.
 14. Specjalista – wskazany w ramach Serwisu podmiot wykonujący profesjonalnie czynności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, okołozdrowotnych lub parazdrowotnych w obszarze szeroko pojętego wsparcia psychologicznego lub terapeutycznego, zgodnie z posiadanymi i udokumentowanymi kwalifikacjami, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem konsumentów, który jest stroną dedykowanej umowy z Sensly, na podstawie której zobowiązany jest do zawierania z Użytkownikami Umowy rezerwacji oraz świadczenia usługi Sesji online na zasadach określonych w szczególności niniejszym Regulaminem. 
 15. Sensly - Sensly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000884233, NIP: 5252852509, adres e-mail: [hello@sensly.com].
 16. Umowa Rezerwacji – umowa rezerwacji Sesji online zawierana między Użytkownikiem a Specjalistą za pośrednictwem Serwisu na zasadach w niej wskazanych.
 17. Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sensly na rzecz Użytkownika zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. Dostęp do niektórych Usług Elektronicznych może wymagać uprzedniego założenia Konta.
 18. Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. 
 19. Utwory - rozpowszechniane w ramach Serwisu elementy tekstowe, graficzne bądź multimedialne (takie jak zdjęcia, grafiki, filmy, w tym wizerunki osób, opisy, komentarze), w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 20. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Jeśli Użytkownikiem miałaby być osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnej, w jej imieniu działa przedstawiciel ustawowy - w takim przypadku mogą być konieczne do spełnienia przez niego również dodatkowe wymogi, jak przekazanie określonych oświadczeń / zgód, wymaganych przez przepisy prawa.
 21. Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, które muszą zostać spełnione aby korzystać z Serwisu, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (stabilne połączenie z Internetem o przepustowości minimum 5 mbps, zarówno dla pobierania oraz wysyłania, przy czym rekomendowane jest posiadanie stałego łącza; przewodowe lub bezprzewodowe Wi-Fi), (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa (np. Mozilla Firefox, Edge, Opera, Google Chrome, Safari); zaktualizowana do najnowszej wersji (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) uruchomienie cookies i Javascript (w najnowszej wersji) w przeglądarce. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z ponoszeniem kosztów połączenia internetowego (opłata za transmisję danych), zgodnie z taryfą dostawcy usług internetowych, z których korzysta Użytkownik. W celu korzystania z Sesji online Użytkownik musi posiadać mikrofon i (opcjonalnie) kamerę, które muszą być zainstalowane i muszą być aktywowane. 


II. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. W zależności od aktualnych funkcjonalności Serwisu, Sensly może świadczyć Użytkownikowi w szczególności następujące Usługi Elektroniczne:
  a. Konto;
  b. Newsletter;
  c. umożliwianie przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie (Utworów);
  d. zachowanie sesji logowania po zalogowaniu się do Konta;
 2. Dostępność (techniczne umożliwienie zawarcia przez Użytkownika Umowy rezerwacji ze Specjalistą oraz pozostawanie przez Sensly w gotowości do umożliwienia skorzystania przez Użytkownika z Sesji online w ramach Serwisu w wybranym przedziale czasowym);
  a. prezentowanie treści reklamowych, które mogły zostać spersonalizowane, w zależności także od ewentualnych zgód udzielonych przez Użytkownika (jeśli niezbędne);
  b. umożliwianie publikowania opinii o Specjalistach;
  c. umożliwianie wyszukiwania Specjalistów, w tym według określonych kryteriów.
 3. Newsletter świadczony jest na żądanie Użytkownika.
 4. W celu założenia Konta niezbędne są:
  a. rejestracja za pomocą formularza umieszczonego w Serwisie lub za pomocą dedykowanych serwisów zewnętrznych;
  b. zapoznanie się z Polityką Prywatności;
  c. zapoznanie się oraz akceptacja Regulaminu w sposób udostępniony przez Sensly (ze względów bezpieczeństwa może być wymagana dodatkowa autoryzacja i aktywacja Konta w sposób wskazany przez Sensly).
 5. Dostęp do większości Usług Elektronicznych Serwisu jest bezpłatny. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana na czas nieokreślony z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia jej zawarcia wysłanego przez Sensly na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
 6. Sensly może tymczasowo zaprzestać świadczenia Usług Elektronicznych z uwagi na czynności techniczne, konserwacyjne lub inne działania związane z modyfikacją Serwisu.
 7. Sensly zapewnia techniczne oraz organizacyjne środki odpowiednie do zakresu zagrożeń bezpieczeństwa, funkcjonalności, bądź usług świadczonych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Serwisu wiąże się z ryzykiem typowym dla przekazywania danych za pośrednictwem Internetu, takim jak ich rozpowszechnienie, utrata bądź nieautoryzowany dostęp.

III. DOSTĘPNOŚĆ / UMOWA REZERWACJI SESJI ONLINE

 1. Sensly tworzy warunki techniczne, aby Specjalista, na zasadach ustalonych w ramach odrębnych umów między Specjalistą a Sensly:
  a. założył konto Specjalisty w ramach Serwisu;
  b. zawarł z Użytkownikiem Umowę rezerwacji Sesji online zgodnie ze specyfikacją Serwisu;
  c. przeprowadził Sesję online na zasadach ustalonych w ramach Umowy rezerwacji.
 2. Umowa rezerwacji oraz przeprowadzenia Sesji online jest zawierana przez Użytkownika ze Specjalistą. Sensly nie zawiera tych umów i nie jest ich stroną. Sensly zapewnia wyłącznie zasoby techniczne/technologiczne w postaci możliwości ich zawarcia przez Użytkownika ze Specjalistą w ramach Serwisu, natomiast to Specjalista i Użytkownik decydują o ich treści. 
 3. W szczególności Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Sensly nie świadczy Sesji online, nie kontroluje przebiegu Sesji online, nie ma wpływu na sposób jej przeprowadzenia przez Specjalistę oraz nie odpowiada za jej wynik, w tym zalecenia Specjalisty. 
 4. Sensly świadczy usługę Dostępności, tj. technicznego umożliwienia zawarcia przez Użytkownika Umowy rezerwacji ze Specjalistą oraz pozostawania przez Sensly w gotowości do umożliwienia skorzystania przez Użytkownika z Sesji online w ramach Serwisu w wybranym przedziale czasowym.
 5. Zawarcie przez Użytkownika umowy o świadczenie usługi Dostępności oraz Umowy rezerwacji wymaga:
  a. zapoznania się z Polityką Prywatności;
  b. zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu (założenia Konta);
  c. zapoznania się i zaakceptowania zasad odwoływania Sesji online;
  d. wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Sensly danych osobowych Użytkownika o stanie zdrowia oraz na udostępnienie tych danych wybranemu Specjaliście. Brak wyrażenia zgody uniemożliwi skorzystanie z Dostępności.
 6. Do momentu uruchomienia przez Użytkownika funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę” lub równoważnym, Użytkownik ma możliwość samodzielnego korygowania danych wprowadzonych do formularza udostępnionego przez Sensly.
 7. Użytkownik składa zamówienie na usługę Dostępności oraz Umowę rezerwacji poprzez uruchomienie funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę” lub równoważnym.
 8. Sensly w odpowiedzi na zamówienie Użytkownika niezwłocznie wysyła do niego wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Użytkownika adres e-mail, z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Użytkownika bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia.
 9. O ile Sensly nie wskazało inaczej, Umowa o świadczenie Dostępności jest płatna - w związku z technicznym umożliwieniem przez Sensly zawarcia Umowy rezerwacji oraz w związku z pozostawaniem w gotowości do umożliwienia Użytkownikowi i Specjaliście skorzystania z Sesji online w ramach Serwisu w wybranym przedziale czasowym, Sensly pobierać będzie od Użytkownika opłaty zgodnie z cenami wskazanymi dla danej Sesji online w Serwisie na moment zgłoszenia przez Użytkownika żądania zawarcia Umowy rezerwacji.
 10. Brak zaksięgowania opłaty na rachunku bankowym Sensly w ciągu 15 minut od momentu uruchomienia funkcjonalności oznaczonej komunikatem "zamawiam i płacę" lub równoważnym powoduje brak zawarcia umowy o świadczenie Dostępności.
 11. Aktualne metody płatności określone są w Serwisie. Wszelkie płatności w Serwisie dokonywane są za pośrednictwem internetowego systemu płatności zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, co może wymagać od Użytkownika akceptacji dodatkowych regulaminów operatora płatności.
 12. Cena wskazana w Serwisie jest kwotą brutto. Całkowita wartość zamówienia obejmuje Cenę oraz ew. inne koszty, wraz z podatkami (o łącznej kwocie do zapłaty Użytkownik informowany jest podczas składania zamówienia). 
 13. Z chwilą potwierdzenia, poprzez wiadomość e-mail, przyjęcia zamówienia do realizacji przez Usługodawcę, umowa o świadczenie Dostępności oraz Umowa rezerwacji uważana jest za zawartą, z zastrzeżeniem ust. 11.
 14. Chwilą prawidłowego wykonania przez Sensly usługi Dostępności jest moment wykazania przez Sensly zawartej Umowy rezerwacji ze Specjalistą w ramach Konta Użytkownika.
 15. Umowa o świadczenie Dostępności zawarta jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z dniem odbycia Sesji online albo upływu terminu na odbycie zarezerwowanej Sesji online.
 16. O ile Specjalista nie oświadczył inaczej, Użytkownik nie może nagrywać Sesji online ani publikować materiałów dotyczących jej przebiegu.
 17. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień zawieranej umowy o świadczenie Dostępności oraz Umowy rezerwacji następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail.
   

IV. OPINIE

 1. Opinia o Specjalistach może dotyczyć wyłącznie Sesji online, w której brał udział dany Użytkownik wystawiający opinię. Sensly zapewnia rozwiązania techniczne, aby opinię o Specjaliście mógł wystawić wyłącznie Użytkownik, który brał udział w Sesji online danego Specjalisty. 
 2. Użytkownik zamieszcza wyłącznie opinie prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
 3. Opinie o Specjalistach mogą dotyczyć wyłącznie ich działalności zawodowej i zawierać treści merytoryczne.
 4. Jednemu Specjaliście jeden Użytkownik może wystawić tylko jedną opinię po każdej Sesji online.
 5. Specjalista ma prawo odpowiedzieć na opinię w formie komentarza.
 6. Nie jest dopuszczalne umieszczanie opinii wspólnych dla kilku osób. 
 7. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści marketingowych lub linków do stron internetowych. 
 8. Opinie nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych ani zasad współżycia społecznego. 
 9. Sensly ma prawo odmówić opublikowania opinii lub usunąć opublikowaną już w Serwisie opinię, jeżeli jest ona sprzeczna z Regulaminem. 
 10. Z troski o prawdziwość zamieszczanych opinii, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Sensly może zażądać od Użytkownika dodatkowej weryfikacji lub wyjaśnień, w tym poprzez kontakt bezpośredni.
 11. Użytkownik może podpisać się pod opinią nickiem.

V. WYSZUKIWANIE SPECJALISTÓW

 1. Lista Specjalistów gotowych zawrzeć Umowę rezerwacji oraz prowadzić Sesję online w ramach Serwisu może ulegać modyfikacjom, w szczególności z przyczyn o charakterze biznesowym, technicznym lub prawnym, w tym także rozszerzeniu.
 2. Informacje i opinie o Specjalistach mogą być publikowane w Serwisie w formie rankingów, w których miejsce zależy m.in. od otrzymywanych opinii.
 3. Pozycja Specjalisty w wynikach wyszukiwania w Serwisie zależy w szczególności od dostępności terminów Sesji online do rezerwacji. W przypadku jeśli zasady pozycjonowania Specjalistów będą ulegać zmianie i wypływać na nie będa takie czynniki jak wykupiona przez Specjalistę dodatkowa usługa w tym zakresie świadczona przez Sensly taka jak pozycjonowanie konta danego Specjalisty, liczba opinii o danym Specjaliście, charakter opinii o danym Specjaliście itd. - informacja  tym fakcie zostanie opublikowana w ramach Serwisu.
 4. W tym samym czasie u różnych Użytkowników Serwisu informacja o danym Specjaliście może mieć różną pozycję w wynikach wyszukiwania. 
 5. Sensly może zawierać umowy z podmiotami trzecimi, których celem będzie zapewnienie wysokiej pozycji Specjalisty w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych, w tym w oparciu o mechanizmy social media.

VI. OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 1. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu, odpowiednich przepisów prawa, jak również obyczajów i zasad społecznych przyjętych w danym zakresie. W szczególności zabronione jest:
  a. promowanie treści niezgodnych z prawem, włączając w to treści propagujące faszyzm, systemy totalitarne bądź nienawiść, zwłaszcza na tle narodowym, etnicznym, rasowym i religijnym, lub ze względu na płeć
  b. korzystanie z Serwisu w sposób mogący zakłócać korzystanie innym Użytkownikom, Specjalistom bądź Sensly, w szczególności w celu rozsyłania niezamówionych informacji handlowych, dostarczanie treści o charakterze bezprawnym lub umieszczanie wirusów i innego złośliwego oprogramowania lub szkodliwego kodu;
  c. podszywanie się pod jakąkolwiek inną osobę, tworzenie fałszywej tożsamości;
  d. nieautoryzowana modyfikacja, kopiowanie, publikowanie w innych miejscach Utworów pochodzących od Sensly lub podmiotów trzecich.
  2. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  a. podawania w Serwisie w miejscach do tego przeznaczonych wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych o Użytkowniku;
  b. w przypadku odpłatnych usług - terminowej zapłaty Ceny;
  c. odpowiedniego zabezpieczenia dostępu do Konta, włączając w to w szczególności utworzenie silnego Hasła oraz nieujawnianie go osobom trzecim;
  d. współpracowania z Sensly w przypadkach wymienionych w Regulaminie, tj. w szczególności, gdy taka współpraca jest konieczna dla ustalenia, czy korzystanie z Serwisu odbywa się w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub odpowiednimi przepisami prawa;
  e. aktualizowania informacji o Użytkowniku w ramach Konta niezwłocznie po zajściu jakichkolwiek zmian w tym zakresie;
  f. natychmiastowego powiadomienia Sensly o każdym przypadku wykrycia nieautoryzowanego dostępu do Konta, a także o innych naruszeniach prywatności, które mogą wpłynąć na wykonywanie Umowy o Świadczenie Usług.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sensly nie jest zobowiązane do weryfikacji informacji zamieszczanych przez Użytkowników lub Specjalistów w Serwisie, chyba że co innego wynika z niniejszego Regulaminu.
 2. Sensly nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania za pośrednictwem Serwisu przez Specjalistę lub Użytkownika, ani za zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań. 
 3. W przypadku otrzymania przez Sensly urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Specjalistę i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Sensly nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika lub Specjalisty za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

  VIII. REKLAMACJE 

  1. Sensly dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.
  2. Reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych, w tym płatności za Dostępność, są przyjmowane i rozpatrywane przez Sensly i powinny być przesyłane na przykład na adres pocztowy lub mailowy Sensly wskazany w Słowniczku na wstępie Regulaminu.
  3. W przypadku reklamacji dotyczących Umowy rezerwacji lub Sesji online Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Specjalistą, który odpowiada za ich przyjęcie i rozpatrzenie. Jeżeli Użytkownik ma problem w dochodzeniu swoich roszczeń od Specjalisty, może skontaktować się z Sensly na przykład na adres pocztowy lub mailowy Sensly wskazany w Słowniczku na wstępie Regulaminu, a Sensly dołoży starań, aby wesprzeć Użytkownika w kontakcie ze Specjalistą (jednak nie gwarantuje, że jego roszczenie zostanie spełnione). 
 4. Celem ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, zalecane jest podanie w opisie reklamacji: a. informacji i okoliczności dotyczących reklamacji, w tym charakterystyki i daty wszelkich nieprawidłowości, które wystąpiły; b. żądania Użytkownika; c. danych kontaktowych osoby składającej reklamację. Brak spełnienia zaleceń wskazanych w zdaniu poprzedzającym nie wpływa na skuteczność reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację udzielona zostanie przez Sensly niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w każdym przypadku otrzymania przez Sensly reklamacji związanej z Umową rezerwacji lub Sesją online, celem sprawnego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, treść reklamacji oraz dane Użytkownika zgłaszającego reklamację (w tym dane osobowe) mogą zostać przekazane Specjaliście na zasadach wynikających z obowiązującego prawa. W przypadku konieczności przekazania Sensly przez Specjalistę treści otrzymanej reklamacji przy prowadzeniu postępowania reklamacyjnego postanowienia zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio. 

IX. POSTĘPOWANIE POZASĄDOWE

 1. Korzystanie z pozasądowych środków rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne. Poniższe informacje służą celom informacyjnym i nie stanowią zobowiązania ze strony Sensly do korzystania z nich. Oświadczenia Sensly w tym zakresie są przekazywane przez Sensly w formie pisemnej lub poprzez inny trwały nośnik, dopiero w przypadku nierozwiązania sporu po zgłoszeniu reklamacji przez Konsumenta.
 2. Przepisy regulujące pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich i obowiązki przedsiębiorcy można znaleźć np. w ustawie z dnia 23 września 2003 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich lub w regulacjach dotyczących odpowiedniego podmiotu właściwego do rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dot. możliwości korzystania przez Konsumentów z tych metod rozwiązywania sporów, a także przepisów regulujących dostęp do tych procedur można znaleźć w urzędach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji obywatelskich, których statutowe działania obejmują ochronę konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes UOKIK prowadzi otwarty rejestr podmiotów upoważnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument może wykorzystać między innymi następujące możliwości pozasądowego rozwiązywania reklamacji i rozstrzygania sporów:
  a. wniesienie sprawy do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, zwracając się o rozwiązanie sporu; 
  b. wniesienie sprawy do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej zgodnie z art. 36 ustawy, o której mowa w lit. a powyżej, zwracając się o rozpoczęcie postępowania mediacyjnego;
  c. Użytkownik ma prawo do bezpłatnej pomocy w rozstrzygnięciu sporu pomiędzy nim a Sensly , do skorzystania z bezpłatnego wsparcia powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta, lub organizacji obywatelskich, których statutowe działania obejmują ochronę konsumenta (na przykład Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  d. złożenie skargi poprzez platformę ODR online http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR jest także źródłem informacji o pozasądowym rozstrzyganiu sporów powstających pomiędzy Konsumentami a przedsiębiorcami.
 4. Sensly wskazuje Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie (Al. Ujazdowskie 49, 00-563 Warszawa, email: centrum.mediacji@ora-warszawa.com.pl) jako centrum mediacji, które zapewnia co najmniej dwóch mediatorów, z których pomocą Sensly jest gotowe podjąć próbę osiągnięcia porozumienia ze Specjalistą co do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów powstałych między Sensly a Specjalistą w związku z zawartą między nimi umową, w tym reklamacji Specjalisty, których nie udało się rozstrzygnąć w ramach wewnętrznego systemu reklamacyjnego.

X. LICENCJA I PRAWA AUTORSKIE

 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, wyłączne prawa do znajdujących się w Serwisie Utworów, w szczególności prawa autorskie, prawa do znaków towarowych czy wykorzystywanego oprogramowania przysługują Sensly lub podmiotom, z którymi Sensly zawarł stosowne umowy, w tym Specjalistom. Użytkownik jest upoważniony do korzystania z Utworów bez ponoszenia opłat, ale tylko i wyłącznie dla użytku osobistego i wyłącznie w celu właściwego korzystania z Serwisu, na całym świecie. Użytkowanie Utworów w jakikolwiek inny sposób jest dozwolone jedynie na podstawie uprzedniej, wyraźnej zgody udzielonej przez podmiot upoważniony na piśmie, pod rygorem nieważności.
 2. Użytkownik nie jest w szczególności uprawniony do:
  a. odsprzedaży i komercyjnego użycia Utworów;
  b. tłumaczenia, adaptowania, zmian w układzie graficznym bądź wprowadzania jakichkolwiek innych zmian do Utworów, z wyjątkiem sytuacji dopuszczonych przez obowiązujące prawo;
  c. jakiejkolwiek formy pobierania lub kopiowania Utworów w celu osiągnięcia korzyści przez inny podmiot; lub
  d. jakiegokolwiek wykorzystania narzędzi do wydobywania danych dotyczących Serwisu, Sensly lub innych Użytkowników.
 3. Użytkownik poprzez umieszczanie jakichkolwiek Utworów w ramach Serwisu, w szczególności grafik, komentarzy, opinii bądź komunikatów w obrębie Konta, udziela Sensly niewyłącznej, bezpłatnej licencji w zakresie użytkowania, przechowywania, przekształcania, wprowadzania zmian, usuwania lub uzupełniania tych Utworów, jak również licencję na publiczne odtwarzanie, publiczną prezentację, oraz rozpowszechnianie (zwłaszcza w Internecie) tych Utworów, na całym świecie. Te prawa obejmują sublicencję w zakresie uzasadnionym wykonywaniem Umowy o Świadczenie Usług (włączając w to funkcjonowanie oraz rozwój Serwisu), jak również autoryzację na wykonywanie samodzielnie, lub poprzez podmioty trzecie, praw zależnych, i rozpowszechnianie Utworu w zmienionej formie. W zakresie, w jakim Użytkownik nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania licencji, do których odnosi się niniejszy ustęp, uzyskał on wymienione licencje dla Sensly.
   

XI. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika przetwarzanych w celu świadczenia Usług Elektronicznych jest Sensly.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika przez Sensly są zawarte w Polityce Prywatności i Cookies dostępnej w ramach Serwisu.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika przetwarzanych w celu zawarcia Umowy rezerwacji oraz przeprowadzenia Sesji online jest Specjalista lub zatrudniająca go placówka. 
 4. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z polityką prywatności Specjalisty, z którym zawiera Umowę rezerwacji.
 5. W związku z zapewnianiem przez Sensly technicznej/technologicznej platformy, w ramach której Specjalista zawiera Umowy rezerwacji oraz prowadzi Sesje online, dane osobowe Użytkownika zostają powierzone Sensly przez Specjalistę (lub placówkę, w której jest zatrudniony) na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (Sensly działa w tym przypadku jako tzw. procesor, a wszelkie operacje przetwarzania odbywają się w imieniu administratora i na jego polecenie).
 6. W każdym przypadku, maksymalnie w dniu rozwiązaniu swojej umowy z Sensly, Specjalista zobowiązany jest do usunięcia wszystkich danych Użytkowników zebranych za pośrednictwem Serwisu. Do czasu usunięcia wszystkich danych Użytkowników zebranych za pośrednictwem Serwisu Specjalista   ma możliwość zwrócenia się do Sensly w formie mailowej z wnioskiem o wyeksportowanie do Specjalisty w formie elektronicznej danych o Użytkownikach, które Specjalista wprowadził w ramach swojego konta oraz danych Użytkowników, którzy za pośrednictwem Serwisu zawierali Umowy rezerwacji u danego Specjalisty. Sensly wyeksportuje takie dane niezwłocznie. W tym czasie postanowienia umowy powierzenia zawartej pomiędzy Specjalistą i Sensly stosuje się odpowiednio.


 

XII. PRAWO KONSUMENTÓW DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Dostępności w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa.
 2. W celu poinformowania Sensly o odstąpieniu, Konsument powinien złożyć oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu. Oświadczenie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu.
 3. Użytkownik, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Sensly utraci prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Dostępności, może wyrazić zgodę na wykonanie przez Sensly w pełni tej usługi bezpośrednio po zawarciu umowy o świadczenie Dostępności W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Dostępności po spełnieniu tego świadczenia, z zastrzeżeniem ust. 5.
 4. Potwierdzenie udzielonej przez Użytkownika zgody, o której mowa w ust. 3 powyżej, następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 5. Pomimo wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3 powyżej, Użytkownik ma prawo do odwołania Sesji online zgodnie z zasadami odwoływania Sesji online udostępnianymi przez Specjalistę w ramach Serwisu i akceptowanymi przez Użytkownika.
 6. W przypadku, gdy Specjalista (i) odwoła Sesję online, (ii) nie uczestniczy w Sesji online lub (iii) spóźnia się co najmniej 15 minut na Sesję online, Sesja online zostaje uznana za odwołaną, a Użytkownikowi przysługuje 100% zwrotu zapłaconego wynagrodzenia.
 7. W przypadku skutecznego odwołania Sesji online i konieczności zwrotu Ceny, Sensly dokona zwrotu Użytkownikowi Ceny w wysokości zgodnej z zasadami odwoływania Sesji online niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia skutecznego odwołania Sesji online.
 8. Sensly dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


XIII. WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Użytkownik ma prawo, w każdym momencie i bez podania przyczyny, do usunięcia Konta wysyłając odpowiednie oświadczenie w szczególności na adres pocztowy lub mailowy Sensly wskazany w Słowniczku na wstępie Regulaminu.

2. Użytkownik ma prawo, w każdym momencie i bez podania przyczyny, do wypisania się z usługi Newsletter (rezygnacja z usługi), przez kliknięcie na link dezaktywacyjny w którymkolwiek z e-maili wysłanych do Użytkownika w ramach usługi Newsletter. 

3. Sensly może w dowolnym momencie wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencyjną, o której mowa w punkcie X Regulaminu, z zachowaniem 21-dniowego okresu wypowiedzenia z uwagi na ważne przyczyny, rozumiane wyłącznie jako:
a. zmiana prawa dotyczącego świadczenia Usług Elektronicznych przez Sensly wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z Umowy o Świadczenie Usług, lub zmiana w interpretacji powyższych przepisów przez wyroki sądowe, decyzje, zalecenia, bądź dyrektywy w ramach uprawnień odpowiednich urzędów lub organów;
b. zmiana sposobu świadczenia Usług Elektronicznych jedynie ze względu na kwestie techniczne bądź technologiczne (w szczególności aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie)
c. zmiana w zakresie lub sposobie świadczenia Usług Elektronicznych, wprowadzenie nowej Usługi Elektronicznej, modyfikacja lub rezygnacja przez Sensly z istniejącej funkcjonalności lub Usług Elektronicznych objętych Regulaminem;
d. zmiana sposobu świadczenia Usług Elektronicznych spowodowana zmianą umów lub regulaminów podmiotów współpracujących z Sensly, spowodowanych zmianą przepisów prawa regulujących ich działalność, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Sensly lub zmianą interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów.

4. Niezależnie, biorąc pod uwagę szczególną troskę Sensly w zakresie ochrony danych osobowych Użytkownika oraz ich przetwarzania przez racjonalny czas, Sensly może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług z efektem natychmiastowym w przypadku braku aktywności Użytkownika w Serwisie trwającej nieprzerwanie przez okres przynajmniej dwóch lat.

5. Oświadczenie Sensly w kwestiach wypowiedzenia zostanie wysłane na adres e-mail podany przez Użytkownika.

6. Sensly może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencyjną, o której mowa w punkcie X Regulaminu, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia lub odmówić dalszego dostępu do Serwisu (w całości lub w części), z ważnych przyczyn, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. jeśli Użytkownik nie stosuje się do obowiązków określonych w punkcie VI Regulaminu.


 

XIV. ZMIANA REGULAMINU

 1. Sensly może zmienić Regulamin w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej ze wskazanych poniżej ważnych przyczyn:
  a. zmiany prawne, tj. zmiana prawa dotyczącego świadczenia Usług Elektronicznych przez Sensly wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z Umowy o Świadczenie Usług, lub zmiana w interpretacji powyższych przepisów przez wyroki sądowe, decyzje, zalecenia, bądź dyrektywy w ramach uprawnień odpowiednich urzędów lub organów;
  b. zmiany technologiczne, tj. zmiana sposobu świadczenia Usług Elektronicznych jedynie ze względu na kwestie techniczne bądź technologiczne (w szczególności aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);
  c. zmiany funkcjonalne, tj. zmiana w zakresie lub sposobie świadczenia Usług Elektronicznych, wprowadzenie nowej Usługi Elektronicznej, modyfikacja lub rezygnacja przez Sensly z istniejącej funkcjonalności lub Usług Elektronicznych objętych Regulaminem;
  d. zmiana sposobu świadczenia Usług Elektronicznych spowodowana zmianą umów lub regulaminów podmiotów współpracujących z Sensly, spowodowanych zmianą przepisów prawa regulujących ich działalność, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Sensly lub zmianą interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów.
 2. Sensly udostępni tekst jednolity zmienionego Regulaminu w Serwisie oraz poprzez e-mail wysłany na adres Użytkownika.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem co najmniej 30 dni od daty wysłania zawiadomienia o zmianie (dokładna data zostanie wskazana w zawiadomieniu o zmianie). Użytkownicy mają prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w tym czasie. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Usługi Elektroniczne, które już zostały wyświadczone Użytkownikowi przed wprowadzeniem zmiany do Regulaminu.

XV. UŻYTKOWNICY NIEBĘDĄCY KONSUMENTAMI

 1. Ten punkt XV Regulaminu oraz zawarte w nim postanowienia dotyczą jedynie Użytkowników, którzy nie są Konsumentami. Ten punkt Regulaminu nie dotyczy jednak również osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 odnoszących się również do tych osób (do tych osób odnosi się również punkt XII Regulaminu, tj. prawo odstąpienia od umowy). 
 2. W wypadku zakupu odpłatnych usług niezbędne jest podanie przez Użytkownika firmy oraz numeru NIP. Brak wskazania numeru NIP na etapie wyboru danej usługi może skutkować brakiem możliwości wystawienia przez Sensly faktury VAT, zgodnie z treścią art. 106b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 3. Użytkownik upoważnia Sensly do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy oraz wyraża zgodę na przesyłanie mu faktur w formie elektronicznej. 
 4. Sensly może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług, lub jakąkolwiek umowę licencyjną opisaną w punkcie X ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny przez przesłanie oświadczenia w jakiejkolwiek formie.
 5. Sensly nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, włączając w to utratę zysku, o ile szkoda nie została przez niego spowodowana umyślnie. W każdym przypadku ustalenia zakresu odpowiedzialności Sensly , bez względu na jej podstawę prawną, zostaje ograniczona do maksymalnej łącznej kwoty 500 PLN.
 6. Wszystkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sensly.

 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie od 1.02.2023.
 2. Umowy zawierane przez Sensly są zawierane w języku polskim.
 3. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem obowiązują właściwe przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeks Cywilny, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawa (wybór prawa polskiego w związku z niniejszym Regulaminem nie pozbawia Użytkownika ochrony gwarantowanej mu przepisami, które nie mogą zostać wyłączone).
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na https://sensly.com. Regulamin w formie PDF udostępniany jest na życzenie, drogą mailową pod adresem: hello@sensly.com.

 

Załącznik nr 1 - Przykład formularza odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Adresat:

Sensly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000884233 , NIP: 5252852509

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

 Adres konsumenta (-ów)

 Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 Data

(*) Niepotrzebne skreślić.