Regulamin dla Klienta

Regulamin świadczenia usług

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin stanowi wzór umowy, która zostaje zawarta między Usługodawcą a Klientem.

2. Złożenie przez strony oświadczeń woli wymaga dla ich skuteczności złożenia ich w formie pisemnej lub elektronicznej w taki sposób, aby strona do której kierowane jest oświadczenia mogła zapoznać się z jego treścią.

3. Z usług psychologicznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług psychologicznych przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia zgody przez ich prawnych opiekunów. Zgoda może zostać doręczona Usługodawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. 

4. Załącznikiem oraz integralną częścią regulaminu jest polityka prywatności. 

§ 2 DEFINICJE 

1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie otrzymują następujące znaczenie: 

a) Adres e-mail – oznacza adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu, 

b) Formularz – oznacza formularz rejestracyjny którego wypełnienie jest niezbędne celem umożliwienia prawidłowego korzystania z usług psychologicznych, 

c) Klient – oznacza osobę fizyczną lub prawną, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach serwisu, 

d) Konto – oznacza indywidualne konto Klienta wygenerowane poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, umożliwiające korzystanie z usług psychologicznych świadczonych przez Usługodawcę w ramach serwisu, 

e) Specjalista – psycholog uprawniony do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1026 ze zm.), lekarz psychiatra, seksuolog,psychoterapeuta, który ukończył co najmniej drugi rok szkoły czteroletniej szkoły psychoterapii obejmującej szkolenie w wymiarze minimum 1.200 godzin dydaktycznych, 

f) Serwis – oznacza stronę internetową znajdującą się na domenie internetowej sensly.com, 

g) Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług psychologicznych drogą elektroniczną lub tradycyjną, i) Usługa – oznacza wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu, a nie będące usługą psychologiczną, 

h) Usługa psychologiczna – oznacza usługi psychologiczne, psychiatryczne, psychoterapeutyczne oraz inne podobne, świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu, 

i) Usługodawca – oznacza podmiot świadczący usługi i usługi psychologiczne zgodnie z obowiązującym prawem, to jest Sensly Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II 22, wpisaną do KRS pod numer 0000884233 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, NIP: 5252852509.

§ 3 ŚWIADCZENIE USŁUG 

1. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu mają charakter odpłatny, z wyjątkiem akcji promocyjnych organizowanych okresowo przez Usługodawcę, których zasady będą każdorazowo opisane w mailu skierowanym do klienta, stanowiącym integralną część regulaminu. 

2. W ramach usług o charakterze odpłatnym Klient może uzyskać przede wszystkim możliwość świadczenia na jego rzecz usług psychologicznych, których świadczenie uzależnione jest od uiszczenia stosownego wynagrodzenia zgodnie z cennikiem usług znajdującym się na stronie serwisu na karcie profilu każdego Specjalisty. 

3. Płatność za usługi jest dokonywana przelewem za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl. 

4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

5. Usługi psychologiczne wykonywane są każdorazowo przez Specjalistę i mogą być udzielone między innymi w postaci konsultacji psychologicznych w formie audiowizualnej za pośrednictwem serwisu. 

§ 4 WARUNKI TECHNICZNE 

1. Na potrzeby świadczenia usługi przez serwis wymagane jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych w zakresie sprzętu oraz łącza internetowego:

– stabilne połączenie z internetem o przepustowości minimum 5 mbps (zarówno dla pobierania oraz wysyłania)

– przy czym rekomendowane jest posiadanie stałego łącza (przewodowe lub bezprzewodowe Wi-Fi), – urządzenie z aktualną wersją przeglądarki internetowej

– rekomendowane jest użycie następujących przeglądarek: Chrome, Firefox, Opera, Safari, Edge, – posiadania urządzenia z mikrofonem i/lub klawiaturą oraz opcjonalnie kamerą. 

2. Poprzez zawarcie umowy, Klient potwierdza zapoznanie się z warunkami technicznymi umożliwiającymi prawidłowe korzystanie z serwisu.

§ 5 ZAWARCIE UMOWY

1.W celu rozpoczęcia korzystania z usług psychologicznych przez Klienta niezbędne jest dokonanie następujących czynności:

a) zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami regulaminu,

b) prawidłowe wypełnienie formularza przez Klienta poprzez podanie wymaganych w formularzu prawdziwych danych osobowych oraz złożenie oświadczenia o akceptacji regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza,

c) zatwierdzenie danych wpisanych w formularzu i wysłanie ich do Usługodawcy w celu przetworzenia.

2. Dokonanie czynności określonych przez Klienta umożliwi Usługodawcy utworzenie w ramach serwisu konta zgodnie z danymi podanymi w formularzu. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie jeżeli jest ona już wykorzystywana przez inny podmiot w ramach serwisu, sprzeczna z prawem lub narusza uzasadnione interesy Usługodawcy. Utworzenie konta Klienta powoduje uzyskanie przez niego w szczególności możliwość wysłania wiadomości, rezerwacji spotkań, opłacenia usług psychologicznych, składania i otrzymywania oświadczeń woli i wiedzy.

3. Umowa, w ramach której świadczone będą usługi zostaje zawarta z chwilą podjęcia przez Klienta czynności powodującej wybór usługi psychologicznej oferowanej przez Usługodawcę, która ma zostać świadczona na jego rzecz.

4. Zawarcie umowy, w ramach której będą świadczone usługi psychologiczne jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta jako podmiotu diagnozowania i oddziaływania psychologicznego zgody na świadczenie tych usług. 5. Przełożenie terminu wykonania usługi psychologicznej jest możliwe na zasadach ustalonych przez Specjalistę z którego usług korzysta klient. 

§ 6 WYNAGRODZENIE I SPOSÓB JEGO UISZCZENIA 

1. Wynagrodzenie za usługi i usługi psychologiczne jest wynagrodzeniem umownym i zawiera podatek od towarów i usług. 

2. Klient z chwilą podjęcia czynności powodującej wybór usługi lub usługi psychologicznej, która ma zostać świadczona na jego rzecz zobowiązany jest do uiszczenia stosownego wynagrodzenia, zgodnie z par. § 3 ust. 3 regulaminu. 

3. Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia przed rozpoczęciem świadczenia usługi psychologicznej. Brak uiszczenia tego wynagrodzenia powoduje brak powstania po stronie Usługodawcy obowiązku realizacji usługi psychologicznej. 

4. Wynagrodzenie uznaje się za uiszczone w momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy. 

5. Usługodawca wystawi na żądanie Klienta fakturę, po wcześniejszym przekazaniu przez Klienta danych niezbędnych do jego wystawienia. 

6. W przypadku nieobecności klienta przez pierwsze 15 minut spotkania Specjalista ma prawo zakończyć spotkanie. W takiej sytuacji klientowi nie przysługuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia. 

§ 7 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

1. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi i usługi psychologicznej zgodnie z jej treścią i postanowieniami regulaminu, w tym: 

a) zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, a uzyskane w ramach umowy, w szczególności w zakresie świadczenia usług psychologicznych. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie. 

b) kieruje się polityką ochrony danych osobowych zgodną z przepisami rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, 

c) ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej, 

d) może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu, 

e) w ramach zawartej umowy nie ma obowiązku świadczenia usług o charakterze odpłatnym, w tym w szczególności usług psychologicznych w przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia, 

f) w ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług i usług psychologicznych w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, 

g) ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych, 

h) ma prawo do zablokowania konta Klienta, który łamie którekolwiek z postanowień regulaminu lub przepisów prawa. 

i) ma prawo do zmiany postanowień regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie pod 14 dnia od dnia umieszczenia ich w serwisie. 

2. Klient serwisu ma następujące prawa i obowiązki: 

a) ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług psychologicznych zgodnie umową i postanowieniami regulaminu, 

b) może złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami regulaminu, 

c) ma prawo i obowiązek kontroli, zmiany i żądania usunięcia danych przekazanych przez niego Usługodawcy, 

d) w przypadku zablokowania konta przez Usługodawcę nie może dokonać ponownego jego założenia bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej lub elektronicznej, 

e) ma obowiązek nieudostępniania konta innym podmiotom bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej lub elektronicznej, 

f) ponosi odpowiedzialność za efekty terapii ze Specjalistą, 

g) zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych w ramach umowy bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. 

3. Wypełnienie przez Klienta formularza celem utworzenia konta jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych w formularzu. 

§ 8 ODWOŁYWANIE SESJI 

1. Klient ma prawo do odwołania sesji na 24 godziny przed jej rozpoczęciem – w takiej sytuacji przysługuje mu 100% zwrotu wynagrodzenia za sesję. W przypadku odwołania sesji na mniej niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem, całość zapłaconego wynagrodzenia przepada. 

2. W przypadku odwołania sesji przez Specjalistę, Klientowi przysługuje zwrot całości wpłaconego wynagrodzenia. 

3. Specjalista ma prawo do utworzenia własnych zasad związanych z rozliczeniem wynagrodzenia za odwołanie sesji, w których ustali terminy odwoływania sesji oraz procent wartości zwrotu wynagrodzenia za nieodbytą sesję. Specjalista może modyfikować te zasady w dowolnym czasie, ale ale zmienione zasady będą dotyczyć wyłącznie sesji umówionych po dokonaniu tych zmian na profilu Specjalisty. 

§ 9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. 

2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres Usługodawcy. 

3. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację umowy i Klienta będącego jej stroną oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę. 

4. Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Usługodawcę. 

5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po jej doręczeniu w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Klient może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go w serwisie. 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, w dowolnym zakresie i bez obowiązku informowania o tym Użytkowników Serwisu. 

3. W każdym wypadku, a w szczególności jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Usługodawcą a Klientem są sądy Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjmuje się, że umowa zawarta została w siedzibie Usługodawcy, tj. w Warszawie 

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy: 

a) ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1026 z późn. zm.), 

b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.), 

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), 

d) ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.). 

Uważasz artykuł za ciekawy lub pomocny? Podziel się z innymi
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Polecane artykuły