POLITYKA PRYWATNOŚCI SENSLY

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych Sensly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II 22, wpisaną do KRS pod numer 0000884233 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, NIP: 5252852509, zwana dalej “Administratorem” lub Usługodawcą.

 

§2 CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania umowy zawartej drogą elektroniczną między Klientem a Usługodawcą, w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług, realizowanego w formie elektronicznej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.).

3. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z wykonywaniem umowy będą przetwarzane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, to jest co najmniej 6 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem bez którego nie jest możliwe świadczenie jakichkolwiek usług na rzecz klienta.

6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

§ 3 PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: hello@sensly.com

 

§ 4 PLIKI “COOKIES”

1. Serwis Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług przez serwis.

3. Na stronie internetowej serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym klienta do czasu wylogowania,

b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym klienta przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez klienta,

c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji klienta z zawartością serwisu. „Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania przez klienta z serwisu, typie strony, z jakiej klient został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty klienta w serwisie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych klienta, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z serwisu.

d) Klient ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia usług, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2020 roku.