mgr Dominika Kordecka
mgr Dominika Kordecka

mgr Dominika Kordecka

Psycholog dorosłych, Psycholog pracy, Psycholog dziecięcy
Podlegam superwizji
Doświadczenie
Opinie
O mnie
Witam! Jestem młodym psychologiem chcącym dalej rozwijać swoje kompetencje w zawodzie. Aktualnie pracuje w trzech szkołach (dwie podstawowe, jedna ponadpodstaw...
Pokaż więcej

Języki

polski
Komu pomagam
  • młodzież w wieku od 12 do 15 lat
  • dzieci w wieku od 0 do 6 lat
  • młodzież w wieku od 16 do 18 lat
  • +2
Obszary pomocy
  • dojrzewanie
  • trudności emocjonalne, agresja, stres
  • porada dla osób nadużywających i uzależnionych
  • +15
Edukacja i kursy

Psychologia

Uniwersytet Gdański (studia magisterskie)
Certyfikaty

Profilaktyka połączeń

Wpłyń na głębie
Moje doświadczenie
11.2022 - obecnie
Psycholog szkolny w Zespół Kształcenia w Wielkim Klinczu

prowadzenie działań diagnostycznych oraz formułowanie wniosków; diagnozowanie sytuacji rodzinnej podopiecznych; prowadzenie obserwacji oraz zbieranie informacji na temat sytuacji rodzinnej i wychowawczej dzieci/uczniów; analizowanie wytworów dzieci/uczniów w celu określenia poziomu rozwoju badanych funkcji; konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami – psychologami, logopedami, fizjoterapeutami, oraz wychowawcą. udzielanie nauczycielom i wychowawcą wsparcia w zakresie zaspokajania potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; wskazywanie zalecanych form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka/ucznia; udzielanie porad nauczycielom i wychowawcom w zakresie metod pracy z uczniami przejawiającymi trudności w zachowaniu; pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; projektowanie i monitorowanie działań interwencyjnych podejmowanych w stosunku do dzieci/uczniów i ich rodzin; podejmowanie oddziaływań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu zaburzeniom rozwojowym dzieci/uczniów; rozpoznawanie i rozwijanie indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci/uczniów; planowanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczych umożliwiających dzieciom/uczniom osiągnięcie sukcesu; rozwiązywania problemów wychowawczych ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka/ucznia w życiu placówki; prowadzenie indywidualnego wsparcia i poradnictwa dla dzieci/uczniów i ich rodziców; prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym i psychoedukacyjnym; inicjowanie i prowadzenie oddziaływań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. wyjaśnianie przyczyn pojawiających się trudności edukacyjnych i rozwojowych; udzielanie porad w rozwiązywaniu trudności wychowawczych – poradnictwo wychowawcze; udzielanie wsparcia rodzicom w analizie orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz innej dokumentacji dziecka; udzielanie wskazówek i porad rodzicom/ opiekunom dzieci, motywowanie do współudziału w realizacji działań wychowawczych i wspomagających wobec ich dziecka/ucznia; pomoc rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci/uczniów; udzielanie porad dotyczących prawidłowych metod wspomagania rozwoju dziecka; udzielanie porad i wskazówek odnośnie kontaktów z różnymi instytucjami; omówienie wyników badań i obserwacji. systematyczne konsultacje z dyrektorem i wicedyrektorami szkoły w sprawach dzieci/uczniów i innych bieżących zadań zleconych do realizacji; współpraca z psychologami, pedagogami szkolnymi i innymi specjalistami w celu realizacji wspólnych działań. udzielanie wsparcia w zakresie planowania, tworzenia i realizacji Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych; pomoc w analizie orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz innej dokumentacji dziecka/ucznia; prowadzenie indywidualnego wsparcia i poradnictwa dla innych pracowników pedagogicznych; konsultacje w sprawach dzieci/uczniów ze szczególnymi trudnościami; udzielanie porad odnośnie postępowania z dziećmi/uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze, bądź przejawiającymi inne nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania emocjonalno-społecznego; udzielanie informacji o możliwych formach odziaływań terapeutycznych i wspierających dziecko/ucznia; omawianie wyników badań i obserwacji. podnoszenie kwalifikacji w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego; uczestniczenie w pracach zespołu samokształceniowego rewalidacji indywidualnej; dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi psychologami szkolnymi, pedagogami oraz nauczycielami. nawiązywanie współpracy według bieżących potrzeb; wydawanie opinii i zaświadczeń prowadzenie notatek psychologa szkolnego; przygotowywanie opinii i zaświadczeń według bieżących potrzeb; gromadzenie dokumentacji związanej z bieżącymi sprawami.

11.2022 - obecnie
Psycholog szkolny w Szkoła Podstawowa w Niedamowie

Jak wyżej

11.2022 - obecnie
Psycholog szkolny w Fundacja Edukacji, Rozwoju Gospodarczego i Integracji Społecznej - Inkubator w Kościerzynie

Jak wyżej

Umów wizytę