mgr Stanislav Hondar
mgr Stanislav Hondar

mgr Stanislav Hondar

Psycholog dorosłych, Psycholog dziecięcy
Podlegam superwizji
Doświadczenie
Opinie
O mnie
Ukończyłem psychologię na Uniwersytecie MANS w Warszawie. Specjalność: psychologia kliniczna dzieci i dorosłych. Pracuję jako asystent rodziny w Ośrodku Pomo...
Pokaż więcej

Języki

rosyjski
ukraiński
polski
Komu pomagam
  • młodzież w wieku od 12 do 15 lat
  • dzieci w wieku od 0 do 6 lat
  • młodzież w wieku od 16 do 18 lat
  • +2
Obszary pomocy
  • dojrzewanie
  • trudności emocjonalne, agresja, stres
  • problemy wychowawcze
  • +17
Edukacja i kursy

Psychologia

Warsaw Management University (MANS Warszawa | Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie) (studia magisterskie)

Wykorzystanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień

ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych (inny kurs lub szkolenie)

Wspieranie zdrowia psychicznego dzieci oraz pierwsza pomoc psychologiczna dla rodzin uchodźczych z najmłodszymi dziećmi

Instytut Matki i Dziecka (inny kurs lub szkolenie)
Moje doświadczenie
08.2022 - obecnie
Asystent Rodziny w Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1; 2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej; 3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; 5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych; 6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; 7) wspieranie aktywności społecznej rodzin; 8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; 10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych; 11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych; 12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin; 13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; 13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329); 14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; 15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1; 16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; 17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach; 18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny; 19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Umów wizytę